Untitled Document
22.10.2009 10:27

Košice: Krajské osvetové stredisko

Kontakty:
Sídlo:
Strojárska 3, 040 01 Košice
Tel:
+421(0)55/622 7552, +421(0)55/729 9607
E-mail:
osvetake(at)osvetake.sk
Internetové stránky:
http://www.osvetake.sk/

Krajské osvetové stredisko v Košiciach, ktoré sídli v Košiciach na Strojárskej ulici č. 3, je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí Košického samosprávneho kraja. Ako rozpočtová organizácia KSK poskytuje odborno-poradenské a metodické služby všetkým realizátorom kultúrno - osvetovej činnosti a organizuje významné kultúrne a vzdelávacie aktivity so zámerom zachovávať a rozvíjať tradície, podporovať rozvoj talentov, sprístupňovať poznatky i skúsenosti a svoje miesto v jej činnosti má aj edičná, projektová, dokumentačná a popularizačná činnosť a tiež výskum a prieskum.

KOS je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, prehliadok, výstav, seminárov , workshopov , tvorivých dielní a slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru. Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých i mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti, akými sú : divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, výtvarníctvo, film a fotografia.

Úlohou KOS ja aj celoživotné vzdelávanie, voľnočasové aktivity, odborné, tematické, výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov, marginalizované skupiny a menšinová kultúra.

V galérii KOS sa usporadúvajú výstavy pre neprofesionálne výtvarníctvo a fotografiu - medzinárodné plenéry, autorské, a tematické výstavy z regiónov KSK ako aj z cezhraničnej spolupráce.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti KOS patrí aj Folklórny súbor Železiar, ktorého sídlo je na Starozagorskej ulici č. 10 v Košiciach. FS Železiar je popredným reprezentantom kultúrneho dedičstva východoslovenských regiónov. Hlavným zámerom jeho činnosti je tvorba a prezentácia scenických foriem folklóru z regiónov Abov, Zemplín, Gemer, Spiš a Šariš.

Hodiny pre verejnosť v KOS:
Pondelok- Piatok 7,30 hod -15,30 hod

Galéria KOS:
Pondelok - Piatok 10,00 hod - 15,30 hod
Vstup do galérie je zdarma!

Autor: oficiálny text KOS, foto archív KOS