Nemci maďarskí - Germans of Hungary

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Nemci maďarskí
Ungarndeutsche
Celkový počet obyvateľov
178,832[1]
Regióny s významným počtom obyvateľov
 Peštianska župa24,994[2]
 Okres Baranya22,150[3]
 Budapešť18,278[4]
 Okres Tolna10,195[5]
 Bács-kiskunská župa9,528[6]
 Komárom-ostrihomská župa9,168[7]
 Vesprémska župa8,473[8]
 Župa Fejér5,419[9]
 Rábsko-mošonsko-šopronská župa5,145[10]
 Somogy County3,039[11]
Jazyky
Maďarský, Nemecky
Náboženstvo
rímsky katolík väčšina, Protestant menšina
Príbuzné etnické skupiny
Dunajské Švábsko, Nemci, Švábov

Nemeckí Maďari (Nemecky: Ungarndeutsche, Maďarský: magyarországi németek) sú Nemecky- hovoriaca menšina z Maďarsko niekedy nazývaný Dunajské Švábsko (Nemecky: Donauschwaben), (Maďarsky: Dunai svábok) v Nemecku, z ktorých mnohí si hovoria „Shwoveh“. V Maďarsku je 131 951 osôb hovoriacich nemecky (podľa sčítania ľudu z roku 2011). Podunajský Švábsko je súhrnný pojem pre množstvo nemeckých etnických skupín, ktoré v ňom žili Uhorské kráľovstvo (dnešné Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, a niekoľko bývalých Juhoslovan republiky).

Maďarskí Nemci sa vzťahuje na potomkov Nemcov, ktorí sa prisťahovali do Karpatská kotlina a okolitých regiónov a ktorí sú teraz v týchto oblastiach menšinami. V rokoch 1946 až 1948 bolo z regiónu vyhostených veľa maďarských Nemcov a dnes v nich žije veľa Nemecko alebo Rakúsko, ale aj v Austrália, Brazília, Spojené štátya Kanada. Mnohé sú však stále rozptýlené v rámci maďarskej krajiny.

História

Imigrácia germánsky hovoriacich národov do Maďarska sa začala približne v roku 1000, keď prišli rytieri v sprievode Giselle z Bavorska, manželka nemeckého pôvodu z Štefan I., prvý uhorský kráľ, vstúpil do krajiny. Pred 20. storočím možno v Maďarsku rozlíšiť tri vlny germánskej migrácie. Prvé dve vlny osadníkov dorazili do Uhorské kráľovstvo v stredoveku (11. a 13. storočie) a tvoril jadro občanov niekoľkých miest v Horné Uhorsko a na juhu Sedmohradsko (Sedmohradskí Sasi, „Siebenbürger Sachsen“).[12]

Tretia, najväčšia vlna germánsky hovoriacich prisťahovalcov do Maďarska, bola zameraná na zámernú politiku osídľovania Habsburg vláda po vylúčení Osmanská ríša z maďarského územia. V rokoch 1711 až 1780 nemecky hovoriaci osadníci z Južné Nemecko, Rakúsko a Sasko prisťahoval do regiónov juhozápadného Maďarska, Budín, Banát a Szatmárska župa. Tento príliv prisťahovalcov pomohol týmto regiónom priniesť ekonomické oživenie a kultúrne rozdiely. Na konci 18. storočia malo Uhorské kráľovstvo viac ako milión nemecky hovoriacich obyvateľov. V tomto období sa v kráľovstve našla prekvitajúca nemecky hovoriaca kultúra, v ktorej sa vyrábali literárne diela, noviny a časopisy v nemeckom jazyku. V hlavnom meste kráľovstva pôsobilo aj divadlo v nemeckom jazyku, Budapešť.

V priebehu 19. storočia sa rozvíjala silná nemecká priemyselná komunita, pričom obzvlášť dôležité bolo fúkanie skla, zlievarne a murivo. V reakcii na to došlo v druhej polovici storočia k nástupu silného maďarského nacionalistického politického hnutia, ktorého účelom bolo asimilovať nemecky hovoriacich občanov a ich ekonomickú moc do maďarskej kultúry. Vyvíjalo to množstvo politík, vrátane nútenej výmeny nemeckého jazyka na školách s etnickým nemeckým jazykom za Maďarský jazyk.

Do roku 1918, na konci roku prvá svetová vojna, takmer dva milióny podunajských Švábov a ďalšie nemecky hovoriace národy žili v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, na Slovensku a v bývalých juhoslovanských republikách. V rokoch 1918 až 1945 niekoľko faktorov výrazne znížilo počet nemecky hovoriacich obyvateľov kráľovstva natoľko, že po pôvodnej nemecky hovoriacej populácii zostalo po nej iba tridsať percent. Druhá svetová vojna. Počet Nemcov v maďarskom kráľovstve bol viac ako polovičný Trianonská zmluva v roku 1920, keď bolo kráľovstvo prinútené vykonať veľké postúpenia svojho územia susedným krajinám.

V roku 1938 bola založená národná socialistická nemecká organizácia, Volksbund der Deutschen v Ungarne pod vedením Franza Antona Bascha a stala sa najvplyvnejšou politickou organizáciou medzi maďarskými Nemcami. V roku 1940 sa stala oficiálnym zástupcom maďarských Nemcov a bola priamo ovládaná z Nemecka. Volksbund mal do roku 1945 zástupcov v maďarskom parlamente.[13] Vďaka obmedzenému počtu dobrovoľníkov a rozsiahlym odvodom, ako aj veľkoobchodnému presunu subjektov domácich ozbrojených síl skončilo veľa etnických Nemcov vo vojenských jednotkách povstaných alebo kontrolovaných Tretou ríšou a bojujúcich v mene nemeckého vojnového úsilia vo svetovej vojne. II. To zahŕňalo niekoľko jednotiek Waffen SS a trvali na bojoch v regióne Maďarska a jeho majetkoch i mimo nich.

Na konci tohto konfliktu bola nemecky hovoriaca komunita v Maďarsku komunistami považovaná za obetného baránka a proces etnické čistky začalo. Z „bezpečnostných dôvodov“ postupujúca Červená armáda deportovala asi 600 000 civilistov a vojnových zajatcov z Maďarska, z ktorých bolo 40 000 - 65 000 Nemcov.[12] Okrem toho utieklo z Maďarska aj veľké množstvo Nemcov, väčšinou členov nacistických organizácií, ktorí sa cítili ohrození vyhliadkou na deportáciu na Sibír.[12] Mnoho Nemcov bolo poslaných do Nemecka, najskôr do Americká okupačná zóna, a neskôr do Sovietska okupačná zóna. Celkovo bolo z Maďarska vyhostených približne 220 000 Nemcov.

Vylúčenie

Keď v roku 1945 ešte zúrila druhá svetová vojna, rôzne frakcie súperiace o súčasnú a povojnovú maďarskú politickú moc sa snažili rozhodnúť, ako sa bude správať k etnickým Nemcom. Názory boli rozporné s Maďarská komunistická strana a jej spojenec, Národná roľnícka stranapožadujúc vylúčenie všetkých Nemcov, zatiaľ čo veľká demokratická strana, Strana drobných poľnohospodárov, uprednostňuje iba deportácie bývalého Volksbundu a Waffen SS členov. V máji 1945 vláda oznámila, že nejde o švábsku otázku, ale iba o otázku nemeckých fašistov. Potom sa rozhodli deportovať bývalých vojakov SS Waffen a skonfiškovať pozemky členom Volksbundu. Krátko nato však požiadali Moskvu o povolenie na deportáciu 200 000 až 250 000 etnických Nemcov do sovietskej okupačnej zóny Nemecka. Pretože toto číslo bolo zjavne oveľa väčšie ako počet prívržencov Volksbundu, problém sa skutočne stal skôr elimináciou nežiaduceho etnika ako elimináciou iba nemeckých fašistov. Nemecké obyvateľstvo v Maďarsku však nikdy nebolo vystavené rovnakému brutálnemu prenasledovaniu a excesom ako v r Poľsko, Čs alebo Juhoslávia.[potrebná citácia]

Iniciatíva zameraná na zahrnutie vyhostenia etnických Nemcov z Maďarska do Postupimská konferencia „Veľká trojka“, v auguste 1945 pochádzal zo Sovietskeho zväzu. Spolu s maďarskou komunistickou stranou chceli argumentom kolektívnej viny Švábov použiť na zakrytie ich skutočného účelu radikálnej pozemkovej reformy. Na jar roku 1945 Marshall Vorošilov požadoval od maďarskej vlády úplné vyhostenie Nemcov z Maďarska. Všetci tí etnickí Nemci, ktorí deklarovali nemčinu ako svoj rodný jazyk, boli považovaní za oprávnených na preloženie. Maďarská vláda odhadla počet, ktorý sa má z Maďarska vyviezť, od 200 000 do 250 000.

Určité kategórie maďarských Nemcov boli vyňaté z deportácie, najmä tie, ktoré boli aktívnymi členmi demokratických strán alebo odborových zväzov alebo boli nacistami prenasledované kvôli hláseniu k maďarskej národnosti. Neskôr, v roku 1947, boli oslobodení aj priemyselní pracovníci v kritických odvetviach, baníci, nevyhnutní remeselníci alebo poľnohospodárski robotníci, pokiaľ neboli členmi SS Volksbund alebo Waffen. Výbory pre výnimky boli ustanovené vládou, ale v skutočnosti boli pod kontrolou komunistickej strany. Tak sa príležitostne stalo, že bohatí Švábovia, ktorí neboli členmi Volksbundu, boli vylúčení, zatiaľ čo nemeckí robotníci, dnes členovia Maďarskej komunistickej strany, boli vyňatí, hoci predtým boli členmi Volksbundu.

Proti týmto svojvoľným vylúčeniam sa v Maďarsku ozvali hlasy. Liberálne strany, najmä Strana drobných poľnohospodárov a pretrvávajúca demokratická tlač, kritizovali rozsiahlu povahu klasifikácie každého etnického Nemca ako zradcu. Kardinál József Mindszenty (mal švábsky pôvod) ako hlava rímskokatolíckej cirkvi v Maďarsku a tvrdý antikomunista opakovane protestoval proti majetkovej konfiškácii a vyhosteniu všetkých etnických Nemcov. Predniesol prejav pred verejnou mienkou a dôrazne odsúdil dianie v Maďarsku. Tieto protesty nemali žiadny účinok a s rastúcou komunistickou nadvládou nad maďarskou vládou sa postupne eliminovala opozícia. (V roku 1949 bol Mindszenty komunistickou vládou súdený za vlastizradu. Na doživotný trest. V maďarskej revolúcii z roku 1956 dostal azyl na veľvyslanectve USA v Budapešti, odkiaľ ho v roku 1971 konečne pustili do exilu.

Vyhostenia prebiehali v dvoch fázach: Prvá fáza trvala od januára do júna 1946. Po krátkom prerušení v lete 1946 pokračovali až do decembra 1946. Utečenci boli poslaní do americkej okupačnej zóny v Nemecku. Presun etnických Nemcov sa začal znova v auguste 1947. Pretože vláda USA odmietla prijať do svojej zóny ďalších utečencov, boli poslaní do sovietskej okupačnej zóny. Asi 50 000 Švábskych Nemcov bolo presunutých do táborov v Sasku, z ktorých boli neskôr rozptýlení do ďalších oblastí v sovietskej zóne. Ale do tejto doby väčšina etnických Nemcov, ktorí zostali v Maďarsku, túžila odísť, pretože životné podmienky pre nich sa stali neúnosnými. Je iróniou, že pri tomto poslednom vyhnaní boli najšikovnejší a najpracovitejší nemeckí robotníci vyhnaní z Maďarska. To malo z dlhodobého hľadiska nepriaznivý vplyv na maďarské hospodárstvo. Vylučovanie bolo na jeseň 1948 úplne ukončené.

Celkovo bolo 239 000 švábskych Nemcov prinútených opustiť Maďarsko. Asi 170 000 smerovalo do americkej zóny v Nemecku, 54 000 do sovietskej zóny a 15 000 do Rakúska. Odhaduje sa, že pri týchto vylúčeniach prišlo o život asi 11 000 etnických Nemcov.

Tí etnickí Nemci, ktorí sa pri sčítaní ľudu v roku 1941 rozhodli pre maďarskú národnosť, a ktorí uvádzali svoj rodný jazyk ako maďarský jazyk a boli úplne integrovaní do maďarskej spoločnosti, sa spravidla dokázali vyhnúť deportácii. Do roku 1948, keď v maďarskej vláde dominovali komunisti, bola otázka nacionalizmu nahradená triednou vojnou. Vodca komunistickej strany Rákosi uviedol, že zvyšní Švábovia, väčšinou kvalifikovaní pracovníci, by sa mali opätovne začleniť do maďarského štátu. V októbri 1949 bola vyhlásená všeobecná amnestia všetkých Nemcov. O šesť mesiacov neskôr, v máji 1950, sa vyhostenie oficiálne zastavilo a všetci Nemci, ktorí zostali, dostali maďarské občianstvo. Medzi zvyškovou nemeckou komunitou v Maďarsku tak vznikla vlastná kríza, ktorá nateraz nemohla odísť, pretože boli maďarskými občanmi.[14]

Liečba v Maďarsku po druhej svetovej vojne

Veci sa začali zlepšovať pre menšinové skupiny vrátane maďarských Nemcov v rámci tzv. Programu hospodárskej liberalizácie Gulášový komunizmus. Toto hnutie vedené vtedajším generálnym tajomníkom Maďarskej komunistickej strany János Kádár, zaručovali určité ekonomické práva pre menšinové skupiny, ako aj práva na praktizovanie vlastnej kultúry. V roku 1955 vznikla nová organizácia Zväz maďarských Nemcov (Nemecky: Verband der Ungarndeutschen), bol založený. Hlavným zameraním skupiny bola výučba nemeckého jazyka na maďarských školách. Kvôli postoju vlády k nemeckej kultúre v nedávnej minulosti sa v tom čase na školách vyučovalo veľmi málo nemčiny a organizátor skupiny sa obával, že „ stíšiť generácia "bola vychovaná maďarským školským systémom. Organizátori skupiny mali pocit, že maďarská nemecká mládež veľmi zle ovláda nemecký jazyk vrátane obmedzeného porozumenia reči, čo ich znepokojuje. Skupina sa stretla s úspechom v 80. rokoch, keď Nemčina získala postavenie ako menšinový jazyk, čím sa získalo právne postavenie v maďarskom školskom systéme. Počet dvojjazyčný škôl naďalej stúpa. V roku 2001 sa za nemeckých obyvateľov prihlásilo 62 105 ľudí,[15] a 88 209 ľudí malo vzťah k kultúrnym hodnotám a tradíciám nemeckej národnosti.[16]

V Maďarské parlamentné voľby 2018, zástupca maďarskej nemeckej menšiny - Imre Ritter z Národná samospráva Nemcov v Maďarsku - bol zvolený prvýkrát od roku 1933.[17][18][19]

Kraj Okresy podľa etnického pôvodu
Nemecké obyvateľstvo
(Sčítanie ľudu z roku 2001)[20]
% Okresy podľa etnického pôvodu
Nemecké obyvateľstvo
(Sčítanie ľudu 2011)
%
Okres Baranya 14,204 3.49% 22,150 6.07%
Okres Tolna 6,658 2.67% 10,195 4.74%
Komárom-ostrihomská župa 5,112 1.61% 9,168 3.38%
Vesprémska župa 3,032 0.81% 8,473 2.69%
Peštianska župa 10,319 0.95% 24,994 2.29%
Bács-kiskunská župa 4,474 0.82% 9,528 2.01%
Župa Fejér 2,147 0.49% 5,419 1.45%
Rábsko-mošonsko-šopronská župa 1,803 0.41% 5,145 1.30%
Somogy County 965 0.29% 3,039 1.06%
Budapešť 7,014 0.39% 18,278 1.00%
Vas 1,023 0.38%
Nógrád 744 0.34%
Borsod-Abaúj-Zemplén 1,156 0.16%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 727 0.12%
Zala 452 0.15%
Čongrád 557 0.13%
Heves 219 0.07%
Hajdú-Bihar 318 0.06%
Jász-Nagykun-Szolnok 217 0.05%

Pozri tiež

Referencie

 1. ^ http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_12.pdf
 2. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 3. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 4. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 5. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 6. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 7. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 8. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 9. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 10. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 11. ^ „Központi Statisztikai Hivatal“. www.ksh.hu.
 12. ^ a b c „Vyhostenie nemeckých spoločenstiev z východnej Európy na konci druhej svetovej vojny“ (PDF). Katedra histórie a civilizácie, Európsky univerzitný inštitút. Decembra 2004. Získané 21. októbra 2009.
 13. ^ Braham, R. L. A népirtás politikája, A Holocaust Magyarországon. (v maďarčine) ISBN 963-7675-85-X
 14. ^ Ulrich Merten, Zabudnuté hlasy; Vyhostenie Nemcov z východnej Európy po druhej svetovej vojne, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 2012, ISBN 978-1-4128-4302-7 Strany 195 196 197 199 200 203
 15. ^ "18. Demografické údaje - Maďarský ústredný štatistický úrad". Nepszamlalas2001.hu. Získané 2015-08-26.
 16. ^ "18. Demografické údaje - Maďarský ústredný štatistický úrad". Nepszamlalas2001.hu. Získané 2015-08-26.
 17. ^ Harris, Chris (6. apríla 2018). „Križovatky v Maďarsku: päť vecí, ktoré sme sa naučili“. Euronews. Získané 12. apríla 2018.
 18. ^ „Macaristan'da 85 ycl sonra mecliste Alman azınlığı temsil edecek olan Imre Ritter kimdir?“. 9. apríla 2018.
 19. ^ „Ritter Imre minden nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben“.
 20. ^ Sčítanie ľudu 2001 v Maďarsku. 3.13 Obyvateľstvo podľa národností

Vonkajšie odkazy

Pin
Send
Share
Send