Transformácia Osmanskej ríše - Transformation of the Ottoman Empire - Wikipedia

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Osmanská ríša v roku 1683, na vrchole svojej územnej expanzie
Časť séria na
História z
Osmanská ríša
Erb Osmanskej ríše
Časová os
Historiografia (Ghaza, Pokles)

The Transformácia Osmanskej ríše, tiež známy ako Éra transformácie, predstavuje obdobie v histórii Osmanská ríša od c. 1550 do c. 1700, siahajúci zhruba od konca vlády Sulejman Veľkolepý do Karlowitzova zmluva na záver Vojna svätej ligy. Toto obdobie bolo charakterizované početnými dramatickými politickými, sociálnymi a ekonomickými zmenami, ktoré vyústili do prechodu ríše z rozpínavého, patriotického štátu do byrokratickej ríše založenej na ideológii presadzovania spravodlivosti a pôsobenia ako ochranca krajiny. Sunnitský islam.[1] Tieto zmeny boli z veľkej časti vyvolané radom politických a ekonomických kríz na konci šestnásteho a začiatku sedemnásteho storočia,[2][3] vyplývajúce z inflácie, vojen a politického frakcionalizmu.[4] Napriek týmto krízam zostala ríša politicky aj ekonomicky silná,[5] a naďalej sa prispôsobovala výzvam meniaceho sa sveta. Sedemnáste storočie sa kedysi charakterizovalo ako a obdobie úpadku pre Osmanov, ale od 80. rokov 20. storočia historici Osmanskej ríše čoraz viac odmietajú túto charakteristiku a identifikujú ju skôr ako obdobie krízy, adaptácie a transformácie.[6]

V druhej polovici šestnásteho storočia sa ríša dostala pod rastúci ekonomický tlak v dôsledku rastu inflácia, čo malo potom dopad na Európu aj na Blízky východ. Demografický tlak[je potrebné ďalšie vysvetlenie] v Anatólia prispel k vytvoreniu banditských gangov, ktoré sa do 90. rokov 20. storočia spojili pod miestnymi vojvodcami s cieľom zahájiť sériu konfliktov známych ako Celaliho povstania. Osmanská fiškálna platobná neschopnosť a miestne povstanie spolu s potrebou vojensky konkurovať svojim cisárskym rivalom Habsburgovci a Safavidy vytvoril vážnu krízu. Osmani tak transformovali mnoho inštitúcií, ktoré predtým definovali ríšu, a postupne zrušili Timarový systém s cieľom pozdvihnúť moderné armády mušketieria štvornásobné zvýšenie byrokracie s cieľom uľahčiť efektívnejšie vyberanie výnosov. V Istanbul, zmeny v charaktere dynastickej politiky viedli k upusteniu od osmanskej tradície kráľovskej bratovraždaa vládny systém, ktorý sa oveľa menej spoliehal na osobnú autoritu sultán. Vo vláde zohrávali väčšie úlohy ďalšie osobnosti, najmä ženy v cisársky hárem, pre ktoré sa veľká časť tohto obdobia často označuje ako Sultanát žien.

Meniaca sa povaha sultánskej autority viedla v priebehu 17. storočia k niekoľkým politickým otrasom, pretože vládcovia a politické frakcie bojovali o kontrolu nad cisárskou vládou. V roku 1622 sultán Osman II bol zvrhnutý v a Janičiar povstanie. Jeho následné kráľovražda bol sankcionovaný hlavným súdnym úradníkom ríše, čo demonštrovalo znížený význam sultána v osmanskej politike. Napriek tomu nadradenosť Osmanská dynastia ako celok nikdy nebol spochybnený. Zo sultánov zo sedemnásteho storočia Mehmed IV bola najdlhšie vládnucou vládou, ktorá trvala 39 rokov od roku 1648 do roku 1687. Ríša za jeho vlády prežívala dlhé obdobie stability, v čele ktorej stál reformne zmýšľajúci človek. Rodina Köprülü z veľkovezírmi. Zhodovalo sa to s obdobím obnoveného dobývania v Európe, dobytím, ktoré vyvrcholilo katastrofou Obliehanie Viedne v roku 1683 a pád z milosti rodiny Köprülü. Po bitke sa zhromaždila koalícia kresťanských mocností na boj proti Osmanom, ktorá spôsobila pád r Osmanské Maďarsko a jeho prílohu Habsburgovci Počas Vojna svätej ligy (1683–99). Vojna vyvolala ďalšiu politickú krízu a podnietila Osmanov k uskutočneniu ďalších administratívnych reforiem. Týmito reformami sa ukončil problém finančnej platobnej neschopnosti a transformácia z patrimoniálneho na byrokratický štát sa stala trvalou.

Územie

V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami osmanskej histórie zostalo územie ríše relatívne stabilné a tiahlo sa od Alžírsko na západe do Irak na východe a od Arábia na juhu do Maďarsko na severe. Tempo expanzie sa spomalilo počas druhej polovice vlády Sulejmana Veľkolepého (1520–66), keď sa Osmani usilovali o konsolidáciu rozsiahlych výbojov uskutočnených v rokoch 1514 až 1541,[pozn. 1] ale neskončil. Po uzavretí mieru s Rakúskom v roku 1568 zahájili Osmani 1570–73 osmansko-benátska vojna, dobývanie Cyprus a väčšina z Dalmácia. Námorná kampaň viedla k zajatie Tunisu od Španielov v roku 1574 a v roku 1580 bolo podpísané prímerie.

Následne Osmani obnovili vojnu so Safavidmi v Osmansko-Safavidská vojna z rokov 1578–90, dobývanie Gruzínsko, Azerbajdžana západné Irán. V roku 1593 pohraničný incident viedol k obnoveniu vojny s Habsburským Rakúskom v Dlhá vojna (1593 - 1606), v ktorom ani jedna strana nedokázala dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo. Osmani krátko držali Győr (Yanık, 1594-8), ale stratil kontrolu nad Novigrad (1594), vystavujúci Budín útokom zo severu. Na konci vojny Osmani dobyli strategické pevnosti Eger (Eğri, 1596) a Nagykanizsa (Kanije, 1600).[7] Safavovci využili osmanské rozptýlenie na západe, aby zvrátili všetky svoje nedávne zisky na východe v Vojna medzi Osmanom a Safavidom z rokov 1603–18. Po turbulenciách v Osman IIVraždenie Safavovcov sa zmocnilo v roku 1623 aj Bagdadu a veľkej časti Iraku, kde ho držali až do roku 1638, po ktorom bola hranica 1555. Zmluva Amasya bol obnovený. Zatiaľ čo boli okupovaní vojnami Safavidov, prebiehala miestna revolta Zaydi šíiti Jemenu nakoniec prinútili Osmanov v roku 1636 opustiť túto provinciu.[8] Provincia Lahsa vo východnej Arábii tiež trpel ustavičnou vzburou a kmeňovým odporom proti osmanskej nadvláde a bol roku 1670 opustený.[9]

Od roku 1645 boli Osmani znepokojení ťažkým dobytím Kréta z Benátska republika. Ostrov bol rýchlo prepadnutý, ale benátska námorná prevaha umožnila pevnosti Candia (moderný Heraklion) odolávať celé desaťročia. Trvalá expanzia v Európe bola obnovená v druhej polovici sedemnásteho storočia pod záštitou slávneho Köprülü veľkovezírmi. Vzpurné vazalské kniežatstvo Sedmohradsko bol podrobený dobytím Ineu (Yanova, 1658) a Oradea (Varad, 1660). Vojna s Habsburgovcami v rokoch 1663-4 viedlo k oživeniu Novigradu a dobytiu Nové Zámky (Uyvar, 1663). Dobytie Kréty bolo definitívne ukončené v roku 1669 pádom Candie. V tom istom roku prijali Osmani ponuku kozáckeho štátu Pravobrežná Ukrajina aby sa stal osmanským vazalom výmenou za ochranu pred Poľsko-litovské spoločenstvo a Rusko. To viedlo k vojny v rokoch 1672–76, ako Osmani dobyli Podolia (Kamaniçe) zo spoločenstva a do vojna s Ruskom v rokoch 1676–81, v ktorých boli ruské posádky vysťahované z kozáckych krajín. Osmanská vláda v Európe dosiahla najväčší rozmach v roku 1682, keď protihabsburský maďarský povstalecký vodca Imre Thököly sľúbil vernosť Osmanskej ríši a prijal titul „kráľ stredného Uhorska“ (Osmanská turečtina: Orta Macar). Tak ako vazalizácia pravobrežnej Ukrajiny viedla ku kampani Kamaniçe, viedla tiež vazalizácia Imra Thökölyho priamo k viedenskej kampani z roku 1683.[10]

Po neúspešnom obliehaní Viedne v roku 1683 koaličné sily Svätá liga začal vytláčať Osmanov z Maďarsko, pričom väčšina krajiny klesla do roku 1688. V Karlowitzova zmluva Osmani prijali túto stratu, ako aj návrat Podolia do spoločného štátu. Zatiaľ čo Kréta zostala v osmanských rukách, Morea bol postúpený do Benátok spolu s väčšinou Dalmácie. Toto bola prvá veľká inštancia osmanského územného ústupu v Európe a podnietila prijatie obrannej vojenskej politiky pozdĺž Rieka Dunaj v priebehu osemnásteho storočia.[11]


Osmanský územný vývoj počas éry transformácie
OttomanEmpire1566.pngOttomanEmpire1590.pngOttomanEmpire1622.pngOttomanEmpire1683.pngOttomanEmpire1699.png

Predmetové štáty

Okrem územia pod priamou cisárskou správou mala Osmanská ríša nad mnohými rôznymi stupňami aj zvrchovanosť. vazalské štáty. Vzťah každého vazalského štátu s ríšou bol jedinečný, ale zvyčajne zahŕňal zaplatenie holdu, vojenský príspevok alebo oboje. Medzi takýchto vazalov patril aj Podunajské kniežatstvá z Valašsko a Moldavsko, Krymský chanát, Sedmohradské kniežatstvo, Republika Ragusa, rôzne Gruzínsky a Kaukazský kniežatstvá a v druhej polovici sedemnásteho storočia Kozák stav Pravobrežná Ukrajina a územie, ktorému vládne Imre Thököly, známy ako Stredné Maďarsko. The Sharifs z Mekky v západnej Arábii tiež podliehali Osmanom, ale ani vzdali hold, ani neponúkli vojenské sily.[12] Ríša občas dostávala hold aj od Benátky, Habsburské Rakúsko, Poľsko-Litvaa Rusko, čo z nich teoreticky, ak nie v praxi, urobilo vazalov Osmanskej ríše.[13] Územie ríše zahŕňalo aj mnoho menších a často geograficky izolovaných regiónov, kde bola slabá autorita štátu, a miestne skupiny mohli vykonávať značnú mieru autonómie alebo dokonca de facto nezávislosti. Medzi príklady patrí vysočina Jemen, oblasť Mount Libanon, horské oblasti Balkánu ako napr Čierna Horaa veľa z Kurdistan, kde pod osmanskou autoritou naďalej vládli predosmanské dynastie.[14]

Demografia

Z dôvodu nedostatku záznamov a tendencie zaznamenávať do daňových prieskumov skôr počet domácností ako jednotlivcov, je veľmi ťažké s presnosťou určiť úroveň populácie v Osmanskej ríši. Historici sú teda skôr než definitívne čísla, schopnejší demonštrovať trendy v prírastku a poklese populácie z regiónu na región. Je známe, že Balkán a Anatóliarovnako ako Európa zaznamenala v priebehu šestnásteho storočia rapídny nárast počtu obyvateľov, ktorý sa v období rokov 1520–80 zvýšil zhruba o 60%.[15] Tento rast viedol k populačnému tlaku v Anatólii, pretože zem už nemohla primerane podporovať roľnícke obyvateľstvo. Mnoho roľníkov bez pôdy si zobralo banditstvo ako spôsob obživy, alebo ich najali do potulných armád Celali rebeli. Kontrola činnosti banditov sa pre Osmanov stala dôležitou politickou otázkou, pretože nájazdy banditov iba zhoršili poľnohospodársku situáciu v Anatólii. Jednou z metód kontroly bol ich nábor do osmanskej armády ako mušketierov, známych ako sekban a sarıca.[16] Vyskúšali sa aj iné metódy, napríklad vyslanie inšpekčného tímu v roku 1659, ktorý skonfiškoval 80 000 nelegálne držaných strelných zbraní.[17] Po dramatickom demografickom raste šestnásteho storočia bola populácia v sedemnástom storočí väčšinou stabilná a v niektorých regiónoch dokonca klesala, opäť relatívne v súlade so všeobecnými európskymi trendmi.

Prvým mestom ríše bol Istanbul, v ktorom v polovici šestnásteho storočia žilo viac ako 250 tisíc obyvateľov. Podľa ďalších odhadov je ešte vyššia, medzi 500 tisíc a miliónom obyvateľov.[18] Druhá vo veľkosti bola Káhira, s približne 400 tisíc obyvateľmi v roku 1660.[19] Väčšina ostatných veľkých mestských centier sa k tejto veľkosti ani nepriblížila. Izmir vyrástol z malého mesta na hlavné centrum medzinárodného obchodu s 90 tisíc obyvateľmi v polovici 17. storočia,[20] zatiaľ čo sýrske mesto Aleppo tiež vzrástol z približne 46 tisíc v roku 1580 na 115 tisíc o storočie neskôr.[21] Bursa, hlavné mesto severozápadnej Anatólie a hlavné stredisko pre výrobu hodvábneho textilu, malo v priebehu 17. storočia počet obyvateľov medzi 20 a 40 tisíc.[22] Mestská expanzia nebola univerzálna. Na začiatku sedemnásteho storočia mnoho miest vo vnútornej Anatólii a na pobreží Čierneho mora trpelo nájazdmi a lúpežnými prepadmi Celaliho povstania a Kozák nájazdy, ako napr Ankara, Tokata Sinop.[20][23]

V osmanskej Európe bolo toto obdobie svedkom veľkého posunu v náboženskej demografii. Mnoho z miest na Balkáne a v Maďarsku sa stalo väčšinovým moslimom, vrátane Budín, bývalé hlavné mesto Uhorské kráľovstvo.[19] Na balkánskom vidieku sa miera konverzie na islam postupne zvyšovala až dosiahla vrchol na konci sedemnásteho storočia, čo ovplyvnilo najmä regióny ako napr. Albánsko a východná Bulharsko.[24]

Ekonomika

Azda najvýznamnejšou ekonomickou transformáciou tohto obdobia bolo speňaženie hospodárstva a následná transformácia feudálu Timarový systém. V priebehu šestnásteho storočia začali v osmanskom vidieckom hospodárstve hrať oveľa väčšiu úlohu razenie mincí, pričom naturálne platby nahradili platby v hotovosti. S rozširovaním osmanskej populácie rástol objem obchodu a v celej ríši sa objavovali nové regionálne trhy. Systém Timar, ktorý bol navrhnutý tak, aby využíval výhody menšieho rozsahu ekonomiky v predchádzajúcich storočiach, bol tak zastaraný.[25] Timarské léna, ktoré sa kedysi používali na podporu provinčných jazdeckých síl, ústredná vláda čoraz viac konfiškovala na iné účely, čo je proces, ktorý sa označuje ako „modernizácia“.[26][27]

Rozpočet

Osmanský rozpočet, 1669/70[28]
Suma (v akçe)Percento
Platy stálej armády217,4 milióna35.5%
Výdavky paláca[pozn. 2]189,2 milióna31%
Rôzne vojenské výdavky125,5 milióna20.5%
Námorný arzenál41,3 milióna6.7%
Stavebné projekty~ 12 miliónov~2%
Hajj výdavky3,5 milióna0.6%
Rôzne~ 23,4 milióna~3.7%
Celkové náklady612,3 milióna100%
Príjem567,6 milióna-
Rovnováha-44,7 milióna−7.3%

Na konci každého roka osmanská vláda vypracovala komplexnú súvahu znázorňujúcu jej príjmy a výdavky, ktorá historikom poskytla okno, v ktorom si mohli prezerať svoje financie. Príjem osmanskej vlády vzrástol z 183 miliónov akçe v roku 1560 na 581 miliónov v roku 1660, čo predstavuje nárast o 217%. Tento rast však nedržal krok s infláciou, a preto Osmani po väčšinu sedemnásteho storočia zaznamenali rozpočtové deficity, a to v priemere o 14%, ale počas vojny s oveľa väčšími rozpätiami.[29] Provincia Egypt zohrala hlavnú úlohu pri vyrovnávaní rozdielu. Po pokrytí miestnych výdavkov táto provincia každý rok odovzdávala svoje prebytočné príjmy priamo Istanbulu. Egypt bol obzvlášť bohatý a ročne poskytoval približne 72 miliónov akçe, čo umožňovalo ústrednej vláde plniť svoje finančné záväzky.[30] Do konca sedemnásteho storočia a do značnej miery výsledkom reforiem uskutočnených počas roku 2006 Vojna svätej ligy, príjem ústrednej vlády vzrástol na 1 miliardu akçe a počas nasledujúceho obdobia pokračoval v ešte dramatickejšom raste, ktorý teraz výrazne prevyšuje infláciu.[29]

Mincovňa

Monetizácia ekonomiky sa zhodovala s Cenová revolúcia, obdobie inflácie ovplyvňujúce Európu aj Blízky východ v priebehu šestnásteho storočia. Vo výsledku bola hodnota hlavnej osmanskej striebornej mince (akçe) sa stal nestabilným, najmä po ťažkej znehodnotenie v roku 1585.[31] Nestabilita meny trvala až do polovice sedemnásteho storočia a viedla niektoré regióny ríše k dovozu falošných európskych mincí na každodenné použitie. Táto situácia sa dostala pod kontrolu v 90. rokoch 16. storočia, keď ríša uskutočnila ďalekosiahle menové reformy a vydala novú striebornú a medenú menu.[32]

Obchod

Káhira, ako hlavný podnik pre červené more obchod, ťažil zo vzniku jemenskej kávy ako hlavného obchodného tovaru. Do konca šestnásteho storočia kaviarne sa objavil v mestách po celej ríši a nápoj sa stal hlavnou položkou verejnej spotreby. Na konci sedemnásteho storočia sa do Káhiry ročne dovážalo približne 4–5 000 ton kávy, veľká časť sa vyvážala do zvyšku ríše.[33]

Obchod pozdĺž námorných trás v Čiernom mori bol od konca šestnásteho storočia vážne narušený rozsiahlymi nájazdmi Záporožskí kozáci, ktorý zaútočil na mestá pozdĺž anatolského a bulharského pobrežia, a dokonca založil základne v ústí rieky Dunaj s cieľom vyplieniť jeho prepravu. Rovnako aj obchodné lode na mori sa často stávali terčom kozákov.[34] Po vypuknutí Khmelnytskyho povstanie v roku 1648 aktivita kozákov klesla na intenzite, ale pre osmanskú vládu zostala otázkou zásadného významu.

An Osmanská kaviareň v Istanbule.

Európskych obchodníkov

Európski obchodníci pôsobiaci v Osmanskej ríši sú zďaleka najštudovanejším aspektom osmanského obchodu, čo často spôsobovalo zveličovanie ich významu. Európski obchodníci v tomto období v žiadnom prípade neboli dominantní v ríši,[35] a ďaleko od vnucovania svojej vôle Osmanom sa od nich vyžadovalo, aby sa prispôsobili podmienkam, ktoré im Osmani stanovili.[36] Tieto pojmy boli definované v sérii obchodných dohôd známych ako „kapitulácie“ (Osmanská turečtina: ʿAhdnāme),[pozn. 3] ktorá Európanom priznávala právo zakladať obchodné spoločenstvá v určených osmanských prístavoch a platiť za svoje tovary nižšiu sadzbu cla. Európske spoločenstvá boli oslobodené od riadneho zdaňovania a bola im daná autonómia v oblasti súdnictva v oblasti osobných a rodinných záležitostí. Všetky obchodné spory sa mali urovnávať na ríšskych súdoch šaría až do 70. rokov 16. storočia, keď im bolo priznané právo odvolať sa na závažné prípady priamo do Istanbulu, kde ich mohli argumentovať ich veľvyslanci.[38] Kapitulácie boli poskytnuté najskôr Francúzom (1569), potom Angličanom (1580) a nakoniec Holandom (1612).[39] Príchod západoeurópskych obchodníkov do Levantu, nazývaného „Severná invázia“, nemal za následok ich ovládnutie alebo nadvládu nad stredomorským obchodom,[40] ale prinieslo to určité zmeny. Silnou konkurenciou trpeli najmä Benátky, ktorých obchodná prítomnosť výrazne poklesla, najmä po roku 1645, keď Osmani a Benátčania išli do vojny o Krétu.[41] Angličania boli počas sedemnásteho storočia zďaleka najúspešnejšími európskymi obchodníkmi v ríši a ťažili z priateľských vzťahov medzi oboma štátmi. Osmani vyvážali surové hodváb a dovážali lacné vlnené látky a tiež cín potrebný na výrobu vojenskej výzbroje.[42]

Vláda

Mehmed IV (r. 1648–1687), najdlhšie vládnuci sultán sedemnásteho storočia.

Zatiaľ čo v roku 1550 bola Osmanská ríša patrimoniálnym štátom, v ktorom všetku moc vlastnili výlučne sultán, do roku 1700 zažila politickú transformáciu, kedy bol monopol sultána na moc nahradený multipolárnym systémom, v ktorom bola politická moc neformálne zdieľaná medzi rôznymi jednotlivcami a frakciami. Tento proces prebiehal postupne a nebol bez prekážok. Niektorí vládcovia, ako napr Osman II a Murad IV, sa snažili zvrátiť tento trend a znovu získať absolútnu moc pre seba. Za svoje úsilie sa Osman II stal v roku 1622 obeťou vládnutia, ktorého význam jeden historik porovnal s vraždením v roku 1649 Karol I. Anglický.[43]

V tomto transformačnom procese bolo významných niekoľko zmien v charaktere následníctva na tróne. Na začiatku tohto obdobia sa osmanské kniežatá po dosiahnutí veku zrelosti ujali funkcií v anatolskej provinčnej vláde. Avšak Mehmed III (r. 1595 - 1603) zomrel skôr, ako niektorý z jeho synov dospel. Ahmed ja bol teda dosadený na trón ako neplnoletý a následne už princovia neboli posielaní do provincií, aby vládli. Aj keď motiváciu, ktorá stojí za touto zmenou, nie je možné s istotou poznať, mohlo ísť o metódu prevencie typu bratovražednej občianskej vojny, ktorá sa vyskytla v posledných rokoch vlády Sulejman I.. Tak ako sa upustilo od kniežacej vlády, skončila sa aj prax kráľovského bratovraždy, ktorá sa presadzovala od r. Mehmed II, vypadnú z používania. Zdá sa, že to bola reakcia na neobvykle príšerné bratovraždy, ktoré nastali na trhoch rodu Murad III a Mehmed III, pri ktorých boli zabité desiatky kojencov a mladých chlapcov. Výsledkom bolo, že celá cisárska rodina zostala kolektívne v Istanbule a sultáni nechali svojich bratov nerušene žiť v háreme. Konečným dôsledkom toho bola zmena v postupnosti; po jeho smrti v roku 1617 Ahmeda I. nenasledoval jeden z jeho synov, ale jeho brat Mustafa I.. Odteraz bude všeobecnou zásadou osmanskej postupnosti zásada odpracované roky skôr ako patrilinealita. V praxi to však znamenalo, že zvrchovanosť sa začala považovať za niečo, čo je súčasťou osmanskej dynastie ako celku, a nie konkrétneho člena, čo nahradzuje jednotlivého sultána.[44]

Európske zobrazenie niekoľkých janičiarov zo 17. storočia.

Existencia viacerých dospelých mužov osmanskej dynastie uľahčila vznik ďalších mocenských centier vo vláde. Dve čísla osobitného významu boli: Şeyhülislâmalebo vedúci islamskej náboženskej hierarchie a Valide Sultan, alebo kráľovná matka. Tieto dve postavy dokázali sankcionovať depozíciu a zosadenie z trónu sultánov, prvý z nich ako najvyšší náboženský a súdny orgán ríše a druhý ako matriarcha dynastie. Prišli tak získať ohromnú moc, pretože akákoľvek vládna frakcia, ktorá sa snažila ovládnuť politiku ríše, vyžadovala ich podporu.[45] V sedemnástom storočí dominovali najmä dvaja Valide Sultans: Kösem Sultan, matka Murad IV a Ibrahim I.a Turhan Hatice, matka Mehmed IV. Niekoľko sultánov počas tohto obdobia obsadilo trón ešte ako deti a práve v ich regentských rolách sa Valide Sultans mohli stať najmocnejšími osobnosťami ríše.[46]

Ďalším ložiskom moci bola neustále sa rozširujúca cisárska armáda, ktorú tvorili Janičiari a Cisárska jazda. Veľkosť týchto organizácií sa v druhej polovici šestnásteho storočia dramaticky zvýšila a počet janičiarov sa zvýšil zo 7 886 v roku 1527 na 39 282 v roku 1609.[47] Zatiaľ čo mnoho z týchto mužov pokračovalo v zahraničných vojnách ríše, iní boli janičiarmi iba na papieri, ťažili zo statusu, ktorý dostali ako členovia zboru, ale inak sa vyhýbali povinnosti slúžiť vo vojne. Takíto muži spájali janičiarsky zbor s obyčajnými ľuďmi a dávali im hlas v politike. Protesty, vzbury a povstania umožnili janičiarom vyjadriť nesúhlas s cisárskou politikou a často hrali úlohu pri formovaní politických koalícií v rámci osmanskej vlády. Janičiari sa tak transformovali z elitnej bojovej sily na zložitú hybridnú organizáciu, čiastočne vojenskú a čiastočne sociálno-politickú asociáciu, pričom si udržali dôležitý vplyv na osmanskú vládu aj napriek pokusom ťažkopádnych vládcov potlačiť ich v priebehu sedemnásteho storočia.[48]

Politické domácnosti

Ďalším významným vývojom bolo šírenie tzv. „Vezírskych a pašiových domácností“ (kapı) medzi politickou elitou ríše. Premiérovou domácnosťou v ríši bola sultánova cisárska domácnosť v Istanbule, ktorú sa elita snažila napodobniť. Bohatí guvernéri zhromažďovali veľké družiny zamestnancov aj súkromné ​​armády a formovali politické spojenia patronát navzájom.[49] Vznik domácností sa zhodoval s všeobecným nárastom bohatstva a moci najvyšších provinčných predstaviteľov ríše,[50] čo sa ukázalo ako zmiešané požehnanie pre ústrednú vládu: zatiaľ čo guvernéri využívali svoju moc na centralizáciu cisárskej kontroly a zhromažďovanie väčších armád na boj proti nepriateľom Osmanskej ríše, v časoch rebélie predstavovali aj impozantnejších nepriateľov. Najúspešnejšiu elitnú domácnosť založil veľkovezír Köprülü Mehmed Paša (1656–1661), ktorý ju využil na ovládnutie ríše počas svojho funkčného obdobia a postavil verných mužov zo svojej domácnosti na mocenské a autoritné pozície. Muži vychovaní v domácnosti Köprülü pokračovali v obsadzovaní dôležitých pozícií v osmanskej vláde až do začiatku 18. storočia.[51]

Byrokracia

Osmanská byrokracia (mālīye) sa dramaticky rozšíril, čo sa týka rozsahu a rozsahu činnosti. Zatiaľ čo v roku 1549 slúžilo iba 38 zákonných zákonníkov, do roku 1593 sa tento počet zvýšil na 183.[52] Ako Timarový systém boli vyradené z používania, daňové príjmy, ktoré sa kedysi lokálne distribuovali ríšskej armáde z feudálna jazda boli teraz poukázané do Istanbulu buď priamym inkasom (emānet) alebo prostredníctvom daňové hospodárenie (iltizām). Na zvládnutie čoraz viac centralizovaného fiškálneho systému ríše bola preto potrebná väčšia byrokracia. Byrokratická organizácia bola diverzifikovaná, formovali sa nové pobočky a zákonodarné povinnosti sa čoraz viac špecializovali.[53] Vysokú kvalitu osmanskej byrokracie podporili prísne normy náboru zákonníkov.[54] Na začiatku sedemnásteho storočia bola byrokracia presunutá z pôvodného miesta v roku Palác Topkapı, čo naznačuje, že sa stáva nezávislým od sultánovej domácnosti.[55] Stal sa tak stabilizujúcim vplyvom pre ríšu; zatiaľ čo sultáni a vezíri rástli a padali, byrokracia zostala na svojom mieste a zabezpečovala súdržnosť a kontinuitu cisárskej správy.[56]

Vojenské

Povaha osmanskej armády sa v tomto období dramaticky zmenila. Od svojho počiatku dominovali v osmanskej armáde jazdné sily, pričom v šestnástom storočí počet jazdcov prevyšoval počet pešiakov v pomere 3: 1 alebo 4: 1.[57] V dôsledku rýchleho rozmachu ríše a stabilizácie jej hraníc v predchádzajúcom období, ako aj rastúceho významu technológie strelného prachu pre vojenský úspech sa ríša prispôsobila rozšírením rozsahu svojho náboru s cieľom zvýšiť oveľa väčší počet vojakov. pešie jednotky.[58] Do 90. rokov 16. storočia sa podiel pechoty poľnej armády zvýšil na 50–60 percent, čo zodpovedá podielu susedných Habsburská ríša.[59] Výpočty celkovej sily v tomto období zostávajú nespoľahlivé, odhaduje sa však, že priemernú osmanskú armádu tvorila základná sila približne 65 000 - 70 000 mužov z r. časopise a stála armáda,[60] sa k nim pripojili aj nepravidelné milície a armády vazalov ríše, s osobitným významným prínosom od r. Krymský chanát.[61] Osmanská armáda bola vo všeobecnosti počas tohto obdobia minimálne taká efektívna ako armáda európskych súperov.[62] Na rozdiel od starších historických názorov, ktoré neumožňovali držať krok s európskym vojenským vývojom, Osmani v skutočnosti preukázali značnú mieru dynamiky a nepretržitú schopnosť a vôľu inovovať a zdokonaľovať svoje vojenské sily.[63] Aj keď ríša v rokoch 1683–99 zaznamenala výrazné porážky a územné straty Vojna svätej ligy, to nebolo spôsobené vojenskou podradnosťou, ale veľkosťou a efektívnou koordináciou kresťanskej koalície, ako aj logistickými výzvami boja na viacerých frontoch.[64]

Stála armáda

Osmanská stála armáda (ukapukulu), označovaná tiež ako „ústredná armáda“, pozostávala z troch hlavných divízií: pechoty známej ako Janičiar zbor, jazda (sipahi), známy ako Šesť plukov (Altı Bölük) a zbor delostrelectva. Na rozdiel od provinčnej armády stála armáda mala základňu v Istanbule, podliehala pravidelnému výcviku a disciplíne a bola platená štvrťročne v hotovosti.[65] Veľkosť armády sa dramaticky rozšírila počnúc druhou polovicou šestnásteho storočia, pričom sa viac ako zdvojnásobila z 29 175 mužov v roku 1574 na 75 868 v roku 1609. Po tomto raste zostal jej počet po zvyšok storočia relatívne stabilný.[66] Vyplatenie platov stálej armáde bolo zďaleka najväčším jednotlivým výdavkom v cisárskom rozpočte a tento nárast veľkosti sa spojil s proporčným rastom výdavkov. V sedemnástom storočí mohli náklady stálej armády občas pohltiť viac ako polovicu celého centrálneho rozpočtu ríše.[67] Ako armáda rástla, charakter jej vzťahov s vládou sa začal meniť, pretože sa janičiari a jazdci čoraz viac angažovali v cisárskej politike a správe.[68]

Logistika

Osmani mali v logistickej organizácii zreteľnú prevahu nad svojimi európskymi súpermi, ktorí boli zvyčajne nútení uchýliť sa k ad hoc riešenia alebo dokonca priame drancovanie s cieľom udržať ich armády v dostatočnom zásobovaní.[69] Centralizácia štátu umožnila Osmanom udržiavať prepracovaný systém traťových staníc (Osmanská turečtina: menzil) naprieč ríšou zásobený zásobami armády na ich pochodovej ceste. Pohraničné pevnosti obsahovali sklady, ktoré mohli zásobovať armádu, hneď ako dorazila na hranicu.[70] To umožnilo osmanskej armáde vo veľkej miere, aj keď nie úplne, vyhnúť sa nutnosti žiť z krajiny rabovaním.[71]

Ochrana hraníc

Maďarsko

Osmanská hranica v Maďarsku v roku 1572.

V Maďarsku sa Osmani starali predovšetkým o zabezpečenie bezpečnosti Budín a Rieka Dunaj, ktorá slúžila ako kritická dopravná cesta pre muníciu a zásobu. Za týmto účelom postavili na trase rieky niekoľko pevností a obklopili Budín prstencom ochranných pevností, z ktorých najvýznamnejšia bola Ostrihom (Estergon), ktorá sa po jeho zajatí v roku 1543 výrazne zväčšila a opevnila. Budínsky ochranný kruh bol dokončený v roku 1596 dobytím r. Eger (Eğri) na severovýchod. Následne na Mier na Zsitvatoroku v roku 1606 sa tempo výstavby osmanských pevností spomalilo, pretože vojenská hrozba Habsburgovcov ustupovala.[72]

V polovici sedemnásteho storočia osmanské Maďarsko obsahovalo približne 130 pevností rôznej veľkosti a sily, od malých hradov s menej ako stovkou mužov až po hlavné pevnosti s tisíckami posádok.[73] Najpočetnejšie obsadené boli tie na hranici, zatiaľ čo vnútorné pevnosti často neobsahovali viac ako symbolickú posádku. Počas sedemnásteho storočia sa budínska posádka v pokojných rokoch potom pohybovala od minima 2 361 Zsitvatorok na maximum 5 697 počas tretej štvrtiny storočia, keď sa vojna s Habsburgovcami opäť obnovila.[74] Do šesťdesiatych rokov 16. storočia dosiahol celkový počet mužov slúžiacich v maďarských posádkach až 24 000, čo bolo rozdelené medzi zhruba 17 450 miestnych vojakov a 6 500 janičiari. Tieto sily boli doplnené miestnymi časopise ako aj súkromné ​​armády osmanských guvernérov.[73] Tieto čísla však tvoria vojnové úrovne. V čase mieru by sa veľkosť posádky často znižovala, aby sa znížili náklady.[75] Zatiaľ čo v druhej polovici šestnásteho storočia bola sieť maďarských pevností finančne sebestačná a miestni guvernéri boli dokonca schopní poukázať prebytky Istanbulu, do 17. storočia sa to zhoršilo natoľko, že administratívne hranice provincie Buda bolo potrebné rozšíriť na juh od Dunaja, aby sa zvýšili jeho dostupné príjmy. Osmanský finančný systém bol napriek tomu v lepšej kondícii ako systém Habsburgovcov, ktorí sa neustále snažili zvyšovať príjmy potrebné na údržbu vlastnej obrannej siete.[76]

Okrem období otvorenej vojny (1541–68, 1593–1606, 1660–4, 1683–99) sa osmansko-habsburské hranice v Maďarsku vyznačovali miestnymi prestrelkami a konfliktami malého rozsahu označovanými ako „malá vojna“ (Nemecky: Kleinkrieg). Pri absencii cisárskej armády bolo velenie zverené budínskemu guvernérovi, ktorý mohol pri obrane hraníc ovládať významné provinčné sily. Miestne vojenské podniky mohli príležitostne viesť k eskalácii, ako napríklad v rokoch 1592 - 3, keď Dlhá vojna bol vyprovokovaný osmanským guvernérom z Bosnadobytie Bihać.[77]

Severná hranica

Osmanská severná hranica v sedemnástom storočí.

Na rozdiel od ich maďarských a Safavidských hraníc sa Osmani vo všeobecnosti nesnažili expandovať ďalej od severného pólu Čierne more, zaoberajúca sa predovšetkým obranou a bezpečnosťou svojich námorných koridorov.[78] Osmani udržiavali sériu pevností pozdĺž severného pobrežia Čierneho mora, na území moderných Ukrajina. Hlavné lokality sa nachádzali v Akkerman, Özüa Azak. Also of critical importance for the northern frontier was the Ottoman vassal state of the Krymský chanát, a major power in its own right, which frequently engaged in raiding activity against the Ottomans' northern neighbors the Polish-Lithuanian Commonwealth a Rusko. Crimean raiding created a flourishing slave trade through the port of Caffa, directly administered by the Ottomans, but also created perpetual tension between the Ottomans and their neighbors.[79]

The security of the Ottomans' northern frontier was first threatened at the end of the sixteenth century with the emergence of the Zaporozhian Cossacks as a military and political force on the Dneper Rieka. Theoretically under the sovereignty of the Commonwealth, the Cossacks used riverboats to enter the Black Sea and launch raids on the Ottoman coastline, becoming marauders and slavers in a manner roughly analogous to the raids of the Crimean Tatars.[80] The Ottomans had long since suppressed all piracy in the Black Sea, the ports of which they entirely controlled, and were thus completely unprepared for the irruption of the Cossacks. By 1614 they were targeting the northern shore of Anatólia, where major towns were sacked and burned, including Sinop, Samsuna Trabzon.[23] Ottoman exasperation over the Cossack problem resulted in worsening relations with the Commonwealth, and the two countries went to war in 1621 and very nearly again in 1634 and 1646.[81] Countermeasures were developed in order to limit the damage the Cossacks could cause; by the 1620s the Ottomans had established tighter control over the mouth of the Dnieper, preventing large flotillas from passing into the sea, and naval squadrons were established to patrol for raiders.[82]

The Commonwealth had little ability to control the activities of the Cossacks, and in 1648 Ukraine descended into chaos with the Khmelnytskyho povstanie, whereby the Cossacks sought to overthrow the control of the Commonwealth and establish an independent state. War continued for nearly twenty years, leading to the intervention of Rusko a Švédsko, medzi inými. In 1669 Cossack Hejtman Petro Doroshenko turned to the Ottomans, offering his state of Pravobrežná Ukrajina as a vassal in exchange for protection from the Commonwealth and Russia. The Ottomans accepted his offer, seeing this as an opportunity to bring an end to perennial Cossack raiding and to shore up the defenses of the northern frontier. Following a Commonwealth attack on the Cossacks, the Ottomans went to war and in 1672 conquered the fortress of Kamianets-Podilskyi, known to the Ottomans as Kamaniçe. Peace was signed in 1676, whereby the Ottomans annexed the province of Podolia. The Ottomans thus acquired a strong foothold from which to increase their control over the Cossack state, and shortly thereafter established garrisons in the major towns of Ukraine, clashing with the Russians and expelling them from the traditional Cossack capital of Chyhyryn in 1678. Kamaniçe remained the bulwark of the Ottoman northern frontier throughout the War of the Holy League. With a garrison of over 6,000 men and 200 cannons, it was one of the most heavily defended fortresses in the Ottoman Empire. Despite continuous attempts by the Commonwealth to blockade and besiege the city, Kamaniçe managed to hold out throughout the war, and in accordance with the Treaty of Karlowitz was returned to the Commonwealth in 1699 without having been conquered.[83]

Námorníctvo

Although the Ottoman army remained effective throughout this period, the same cannot be said of the navy. While dominant in the Mediterranean in 1550, the Bitka pri Lepante in 1571 resulted in a significant loss of skilled manpower and experienced commanders.[84] The Ottoman navy went on to conquer Tunis in 1574, but subsequent events shifted imperial attention away from the Mediterranean. The resumption of the Ottoman-Safavid Wars in 1578 and the death of Grand Vizier Sokollu Mehmed Pasha the following year paved the way for a truce with Habsburg Spain in 1580, bringing to an end the imperial wars in the Mediterranean which had characterized the middle of the sixteenth century.[85] The Ottoman navy subsequently fought no maritime war until the outbreak of the Cretan War with Venice in 1645, nearly seventy years later. This period of inaction played a role in weakening the effectiveness of the Ottoman navy, such that the Venetians were able to blockade the Dardanely and inflict several defeats upon the Ottomans, most significantly in the 1656 Battle of the Dardanelles, described as the worst Ottoman defeat since Lepanto. Although these defeats have often been ascribed to an Ottoman failure to modernize their navy through the replacement of oar-propelled galeje with sail-driven galleons, in fact the Ottoman navy contained just as many galleons as that of the Venetians. Rather than innovation or technical ability, what the Ottomans lacked was skilled mariners to crew and command their vessels, whereas the Venetians could draw upon their extensive merchant marine for manpower. In contrast with the sixteenth century, the skilled mariners of the Barbary Coast were less willing to commit themselves to the Ottoman cause.[86] Whereas sixteenth-century Ottoman admirals frequently began their careers as corsairs in North Africa, in the middle of the seventeenth century the admiralty was merely a prestigious office to be held by various statesmen who did not necessarily have any naval experience.[87] Despite these difficulties, the Ottomans were ultimately able to overcome the Venetians, breaking the blockade of the Dardanelles in 1657 and completing the conquest of Crete with the fall of Heraklion in 1669.[88]

Subsequent to the Cretan War, the Ottomans sought to improve the quality of their navy, and particularly its galleons. Investments were made toward improving their technical design, such that by 1675 an English captain could write home with suggestions for altering the design of English ships on the Ottoman model.[89] In 1682 a dedicated squadron of galleons was created, organizationally separate from the fleet's remaining galleys,[90] and in that year alone ten new galleons were commissioned to be built.[91] The Ottomans' next major naval conflict began in 1684, when Venice aligned with Habsburské Rakúsko, Poland-Lithuania, and the Papacy to combat the Ottomans in the War of the Holy League. The Venetians opened a front in the Egejské more a Peloponéz, but failed in an attempt to reconquer Crete in 1692. From 1695–1701 the Ottoman navy was placed under the command of Mezemorta Hüseyin Pasha, an experienced corsair from Algiers, who defeated the Venetian fleet in battle on 9 February 1695 and demonstrated the success of the previous decades' reforms.[92]

Religious and intellectual life

A depiction of a Şeyhülislâm, the chief Islamic religious official in the empire.

The Ottoman Empire of this period was home to a vibrant religious and intellectual life. The legal reforms of Şeyhülislâm Ebussuud Efendi (1545–74) stimulated Ottoman intellectuals to vigorously debate many of society's issues. Ottomans were conflicted over the religious and moral qualities of newly available consumer goods, such as káva a tabak, which were sometimes banned and sometimes permitted. Equally divisive was the legality of several religious practices associated with Súfizmus, which were most staunchly opposed by the fiercely conservative Kadızadelis, a movement which began in the early seventeenth century but traced its origins to the sixteenth century preacher Birgili Mehmed Efendi (d. 1573).[93] Kazıdadeli ideology centered on the Islamic invocation to "enjoin good and forbid wrong," leading them to oppose practices they perceived as "innovation" (bid'ah), in a manner roughly analogous to modern Wahhábizmus. The Kadızadelis spread their ideology by serving as preachers in Istanbul's major mosques, and twice won the support of the imperial government, first under Murad IV and later under Mehmed IV. Despite this, the Kadızadelis were looked upon with scorn by many of Istanbul's scholars and intellectuals, who ridiculed them for their zealous conservatism.[94] The Kadızadeli preacher Vani Mehmed Efendi acted as a personal spiritual advisor to Mehmed IV, but fell from grace and was banished from court following the unsuccessful Siege of Vienna in 1683. The Kadızadelis henceforth received no direct imperial support.[95]

In the early seventeenth century, Ottoman intellectual life was further influenced by an influx of scholars from Irán a Kurdistan. These scholars encouraged a revival of the rational sciences through emphasis on 'verification' (Arabsky: taḥqīq, na rozdiel od taqlīd, "imitation") of the scientific discoveries of previous generations. The result was a burst of new written works on rationalist topics, such as mathematics, logic, and dialectics, with many scholars tracing their intellectual lineage back to these Iranian and Kurdish immigrants.[96]

Nasihatname

This period also witnessed the flowering of the literary genre known as "Advice for Kings" (nasihatname). Literary works of this nature were written to address the struggles which the state was experiencing, and to advise the ruler on how to properly solve them. Advice writers frequently alluded to the reign of Sultan Suleiman I (1520–1566) as the ideal model which contemporary rulers should seek to emulate. Writers who portrayed the empire as being in decline from a previous golden age were often motivated to do so by class or factional interests, as they often came from or were influenced by groups who had been disenfranchised by the empire's reforms, such as the timariots, or otherwise felt personal indignation toward the state as a result of failing to achieve career advancement, indicating a clear bias in their writings.[97][98] Historians had once accepted these writers' description of Ottoman decline as fact, and thus portrayed the Ottoman Empire as entering a period of decline after the death of Suleiman the Magnificent, a view which has come to be known as the Ottoman Decline Thesis. However, since the 1980s, due to a reexamination of the nasihatname literature as well as countless other facets of Ottoman civilization, historians have achieved a consensus that in fact no such decline occurred, and thus the notion of the "Decline of the Ottoman Empire" was a myth.[6]

Historiografia

Ottoman historical writing underwent major changes during this period. Particularly after 1600, Ottoman writers shifted away from the Persianate style of previous generations, writing in a form of Turecké prose which was much less ornate in comparison with works produced in the sixteenth century. Ottoman historians came to see themselves as problem-solvers, using their historical knowledge to offer solutions to contemporary issues, and for this they chose to write in a straightforward, easily understood vernacular form of Turkish.[99] Rather than writing solely to buttress the prestige of the Ottoman dynasty, Ottoman historians of the seventeenth century believed in the importance of reporting events in as honest and accurate a manner as was possible.[100] Major historians of this period include Mustafa Âlî, Katib Çelebia Mustafa Naima.

Politické rozprávanie

Suleiman's successors

The Ottoman Empire in 1590, following the signing of the Konštantínopolská zmluva s Safavidy.

Sultan Suleiman I (r. 1520–1566) was the longest-reigning sultan in Ottoman history, but the last years of his reign were characterized by uncertainty over who would be his successor. Suleiman had three sons who could hope to succeed, Mustafa, Bayezida Selim. While the latter two were the children of Suleiman's wife Hurrem Sultan, the first was the son of Mahidevran Sultan. Mustafa may have felt that his half-brothers possessed an unfair advantage over him, and thus worked to secure the favor of the military. Perhaps suspecting that Mustafa planned to dethrone him just as his own father had done to his dedko, Suleiman acted first and in 1553 ordered that Mustafa be executed.[101] The death of Hurrem Sultan in 1558 triggered open conflict between the two remaining candidates, and Selim ultimately emerged victorious. Suleiman further strengthened his son's position by arranging a marriage between Selim's daughter and the influential Sokollu Mehmed Pasha (Veľkovezír 1565–1579). Suleiman died in 1566, while besieging the fortress of Szigetvar v Maďarsko, bringing Selim to the throne.[102]

Selim II was a relatively inactive ruler who was content to allow the highly competent Sokollu Mehmed to run the empire on his behalf. Sokollu carried out a far-reaching foreign policy, dispatching armies to territories as distant as Jemen na juhu a Astrachaň na severe. Most significant, however, was the conquest of Cyprus in 1570 and subsequent Ottoman defeat in the Bitka pri Lepante, which paved the way for a Spanish-Ottoman truce in 1580 and continual détente in the Stredomorský. This allowed the Ottomans to focus their expansion to the east against Safavid Iran, where a long and devastating war was fought from 1578 to 1590, from which the Ottomans emerged with significant, if short-lived, conquests.[103]

Selim died in 1574 and was succeeded by his son Murad III (r. 1574–95). This ruler, like his two successors Mehmed III (r. 1595–1603) and Ahmed ja (r. 1603–1617), was highly influenced by the changing scene of palace politics. Most significant was the rise in importance of the hárem. Whereas Hurrem Sultan's power was based on her personal relationship with Suleiman, the imperial women of this period derived their power from the institutional structure of the harem, which placed immense power into the hands of the sultan's mother, the Valide Sultan. This was directly related to the changes taking place in the system of succession, whereby princes no longer traveled to the provinces to take up governorships, but remained in the harem in Istanbul.[104] From the time of Murad III onward, sultans no longer slept in the male segment of Palác Topkapı, but resided in a new bedchamber within the harem.[105] Due to the increasing role of imperial women in political life, this period is sometimes referred to as the Sultanát žien.

Crisis and adaptation

The Modrá mešita in Istanbul, constructed in the reign of Ahmed I (1603–1617).

The Ottoman government at the turn of the century was presented with a severe military and economic crisis. War erupted with the Austrian Habsburgs in 1593 just as Anatolia experienced the first of several Celali Rebellions, in which rural bandit gangs grouped together under provincial warlords to wreak havoc on the countryside. In 1603 Shah Abbas of the Safavids launched a new war against the Ottomans, reversing all of the gains that had made in the previous decades. Thus the Ottomans found themselves fighting on three fronts at once, at a time when the economy was still recovering from the currency debasement of 1585.[106] To overcome this challenge, they adopted an innovative strategy of co-opting the rebel forces into the structure of the empire. The Celali armies were manned by Anatolian bandits known as sekban, former peasants who sought an alternate livelihood in the harsh economic climate of the turn of the century. When given the opportunity, these men were eager to earn pay and status by serving in the Ottoman army as mercenaries. By recruiting such men into the Ottoman army as musketeers their energies were redirected from banditry and put to use against the empire's external enemies. The Celali leaders, as well, were at times granted positions within the provincial administration in order to pacify them.[107] This did not bring the anarchy in Anatolia to an end, but it did make it easier to manage. In 1609 the grand vizier Kuyucu Murad Pasha traversed Anatolia with an army, clearing away the Celalis wherever he found them and bringing an end to the greater part of Celali activity.

The wars with the Habsburgs and Safavids eventually devolved into stalemates. Mehmed III personally led the Ottoman army to victory over the Habsburgs in the Battle of Mezőkeresztes in 1596, and the Ottomans went on to seize the Hungarian fortresses of Eger a Nagykanizsa, but ultimately neither side was able to achieve a decisive victory and the war was brought to an end in 1606 with the Treaty of Zsitvatorok. The war with the Safavids continued to drag on until 1618.

The recruitment of sekban as musketeers was part of a larger process of military and fiscal reform which was carried out during this period. The cavalry army which had been supported by the Timar System during the sixteenth century was becoming obsolete as a result of the increasing importance of musket-wielding infantry, and the Ottomans sought to adapt to the changing times. The central army was greatly expanded, particularly the Janissary Corps, the empire's premier infantry force. The Janissaries began to experiment with new battlefield tactics, becoming one of the first armies in Europe to utilize volley fire.[108] To pay for the newly expanded army, the Ottomans expanded the practice of daňové hospodárenie, formerly used primarily in the Arab provinces. Taxation rights which were formerly given to cavalrymen were now sold to the highest bidder, a practice which was in use in much of Europe as well. Other taxes were also reformed, with the wartime tax known as avarız becoming permanent and providing for 20% of the empire's annual revenue. These reforms greatly increased the revenue available to the central government and played a major role in the empire's continued strength throughout the century. To accommodate these changes, the bureaucracy was expanded and diversified, coming to play a much larger role in the empire's administration.[109]

Sultan Osman II, victim of the regicide of 1622.

Regicide and war

Ahmed I's death in 1617 brought his brother to the throne as Mustafa I, the first instance of a sultan succeeding through seniority. However, before long it became apparent that Mustafa was not mentally sound, and he was deposed the following year in favor of Sultan Ahmed's son Osman II, then aged 13.[110] Osman II was an exceptionally energetic ruler, and sought to restore the authority of the Ottoman sultanate over the other factional groups within the empire. This aroused the anger of both the religious establishment rovnako ako Janičiari a Imperial Cavalry, and relations became particularly strained after the sultan's failed Polish campaign, in which the army felt it had been mistreated. After their return to Istanbul, Osman II announced his desire to perform the púť do Mekky; in fact this was a plan to recruit a new and more loyal army in Anatolia, out of the bandit-mercenary forces which had taken part in the Celali Rebellions and the Ottomans' wars with the Habsburgs and Safavids. To prevent him from carrying out this plan, the imperial army launched a revolt on May 18, 1622 and two days later, with the approval of the Şeyhülislâm, executed Sultan Osman II. This event, the legally approved regicide of a reigning Ottoman monarch, cemented the empire's transformation from a patrimonial empire into one in which power was shared between various loci of authority.[111]

The regicide was followed by the revolt of Abaza Mehmed Pasha, then governor of Erzurum, who vowed to take revenge upon the sultan's killers and massacred the janissaries wherever he found them. Mustafa I, who had been enthroned for the second time, was soon deposed yet again and replaced by Ahmed I's son Murad IV, still a child. Thus with a child on the throne, Istanbul under the control of a Janissary clique, and Abaza Mehmed running rampant in the east, the Safavidy saw another opportunity to attack and seized control of Bagdad in January 1624, but were unable to advance to Diyarbakır. In 1628 Abaza Mehmed's revolt was suppressed by the grand vizier Husrev Pasha, whose dismissal from office in 1632 triggered a Janissary revolt. This event fueled Murad IV's desire to regain control over the state, and he henceforth began to exercise power in his own right. He carried out a reform of military land tenure in an effort to strengthen the army, encouraged peasant resettlement of abandoned fields, and enforced moral reform in Istanbul in conjunction with the religious movement of the Kadızadelis.[112] First achieving military success in 1635 with the conquest of Jerevan, he was ultimately able to lead the empire to victory by reconquering Baghdad in 1638 and establishing a long-lasting peace with the Safavids the following year.[113]

Murad IV died in 1640, only 29 years old. He was succeeded by his brother Ibrahim, the only remaining male member of the Ottoman dynasty. Like Mustafa I before him, Ibrahim was mentally unstable, and was initially content to leave the government in the hands of Murad IV's last grand vizier, Kemankeş Mustafa Pasha. This lasted only until 1644, when Ibrahim had him executed and replaced by a rival. The following year war between the Ottoman Empire and Venice was sparked by an incident in which Maltese pirates docked on Benátska Kréta after attacking an Ottoman ship carrying pilgrims, including the Chief Black Eunuch, to Mecca. The Ottomans quickly overran most of Crete, but were unable to evict the Venetians from the fortress of Heraklion.[114] At sea, the Venetians managed to achieve the upper hand and blockade the Dardanely, strangling Istanbul's trade and food supply. The subsequent disorder in the capital prompted Ibrahim's deposition in 1648, which was sanctioned by the Janissaries, the şeyhülislâm, a dokonca Kösem Sultan, his mother. Ibrahim's replacement was his seven-year-old son, who was enthroned as Mehmed IV. The new government in Istanbul thus consisted of the young ruler's grandmother and regent Kösem Sultan and her allies in the Janissary Corps, one of whom was made grand vizier. Despite continued unrest both in Istanbul and the provinces, the blockade of the Dardanelles was successfully broken the following year. Kösem's position was nevertheless under threat from Mehmed IV's mother Turhan Sultan. Upon learning of a plot by Kösem to poison Mehmed IV, Turhan's faction leapt into action and assassinated her in 1651.[115]

Turhan Sultan was henceforth in a secure position of power, but was unable to find an effective grand vizier, leaving the empire without a coherent policy with regard to the war with Venice. The result was another revolt of the imperial troops in March 1656, which demanded the lives of several government officials, blamed for neglecting to properly pay the troops who had been struggling to conquer Crete for so long.[116]

Éra Köprülü

Köprülü Mehmed Pasha (1656–1661) restored stability to the empire after the disorder of the previous decade.

In 1656 the Venetians seized control over the islands of Lemnos a Tenedos, and established another blockade of the Dardanelles. This action led to panic in Istanbul and prompted a renewed political crisis. In need of a change of policy, Turhan Hatice appointed the highly experienced Köprülü Mehmed Pasha as grand vizier, who immediately set forth on a drastic process of reform. This involved the dismissal or execution of all officials deemed corrupt, and their replacement with men loyal to the vizier.[117] While wintering in Edirne after leading a successful campaign to reconquer the islands, Köprülü extended his purge to the imperial cavalry, executing thousands of soldiers who showed any sign of disloyalty. This move prompted a serious reaction, and as Köprülü led the army in a campaign against Sedmohradsko, many of the empire's eastern governors first refused to join him, then launched an open revolt under the leadership of Abaza Hasan Pasha, demanding from the sultan that Köprülü be executed. Mehmed IV, now no longer a minor, chose to side with his vizier and dispatched an army to defeat the rebels. Despite initial rebel victories, the revolt was suddenly brought to an end in February 1659 with the assassination of Abaza Hasan.[118]

Köprülü Mehmed died in 1661, leaving the empire in a much better military and financial position than he had found it. He was succeeded in office by his son Fazıl Ahmed Pasha (1661–1676), the first time in history that a grand vizier passed on the office to his son. Fazıl Ahmed was himself succeeded by his adopted brother Merzifonlu Kara Mustafa Pasha (1676–1683), and it is due to this unbroken control of the Köprülü family over the office of grand vizier that this period is referred to as the Köprülü era.[119]

Köprülü Mehmed's two successors were highly competent administrators, and the empire enjoyed a remarkable degree of stability under their tutelage. Mehmed IV was content to allow them to manage the political affairs of the empire, but was nevertheless not an inactive ruler. He played a major role in imperial symbolism and legitimation, traveling with the army on campaign before handing supreme command over to the grand vizier. Thus while not directly leading the army, he still participated in the imperial campaigns, for which he was referred to as gazi, or "holy warrior," by contemporaries.[120] Under the Köprülüs the empire revived its expansion into Europe, conquering territory from the Habsburgs, Poland-Lithuania, and Russia, as well as bringing the war with Venice to an end with the conquest of Heraklion in 1669. The push for territorial expansion under the Köprülüs reached its apex in 1683 with the Siege of Vienna, which ended in Ottoman defeat.

The defeat at Vienna ushered in a major political shift in the empire. As punishment for his failure, Mehmed IV ordered that Merzifonlu Kara Mustafa be executed, bringing an end to the undisputed Köprülü hold over the empire. The result was a period of political confusion at a time when the Ottoman Empire's European enemies were rallying together. In 1684 the Habsburgs, Poland-Lithuania, Venice, and the Papacy forged an alliance known as the Holy League to oppose the Ottomans, launching a period of warfare which would last for sixteen years.[121]

War of the Holy League

The forces of the Holy League conquer Buda in 1686.
Eighteenth-century Europe depicting the Ottoman Empire's new western boundaries following the Treaty of Karlowitz.

Conflict on multiple fronts placed great strain on the Ottoman ability to wage war. The empire was attacked simultaneously in Hungary, Podolia, and the Mediterranean region, while after 1686 their Crimean vassals, who under normal circumstances supported the Ottoman army with tens of thousands of cavalry, were continually distracted by the need to fend off Rusky invázia.[122] Istanbul's food supply was again threatened by Venetian naval activity in the Aegean, contributing to instability in the capital. In Hungary, the Habsburgs first reconquered Nové Zámky in 1684, before moving on to Buda. Despite resisting a siege in 1685, it was unable to hold out against a second the following year, and capitulated to the Habsburgs, leading to much of the country falling under Habsburg control. The Ottomans were able to rescue Osijek from capture, but were defeated in the Second Battle of Mohács in 1687. The army subsequently mutinied and marched on Istanbul, deposing Mehmed IV in favor of his brother Suleiman II. In the chaos the Habsburgs were able to make rapid inroads into Ottoman territory, seizing strongholds such as Eger and Belehrad, reaching as far south as Niš. However, in 1689 the tide turned back in the Ottomans' favor. In 1688 Ľudovít XIV had launched the Deväťročná vojna, distracting Habsburg attention from the Ottoman front. Fazıl Mustafa Pasha, a younger son of Köprülü Mehmed, was appointed grand vizier and led the army to successfully recover both Niš and Belgrade.[123] What followed was a long period of stalemate, with the Habsburgs having lost their bridgehead south of the Dunaj and the Ottomans unable to achieve any lasting success north of it. The Habsburgs concerned themselves with the conquest of the Principality of Transylvania, an Ottoman vassal state, the loss of which the Ottomans were forced to accept after the disastrous defeat of an army personally led by Sultan Mustafa II in the 1697 Bitka pri Zente. This defeat prompted the Ottomans to sue for peace.[124]

While territorial losses to the Habsburgs have at times been cited as evidence of military weakness, more recently historians have challenged this notion, arguing that Ottoman defeats were primarily a result of the sheer size of the coalition arrayed against them, and the logistical burden of fighting a war on multiple fronts. To this may be added political instability, for the empire's greatest losses took place from 1684–8, when its political leadership was paralyzed first by the execution of Kara Mustafa Pasha and then the deposition of Mehmed IV. Subsequently, the Ottomans were able to stabilize their position and reverse Habsburg gains south of the Danube.[125][126]

The pressure of sustained warfare had prompted the Ottomans to carry out extensive fiscal reform. The sale of tobacco was legalized and taxed, previously tax-immune waqf finances were reformed, and the janissary payrolls were examined and updated. Most significantly, in 1691 the standard unit of cizye assessment was shifted from the household to the individual, and in 1695 the sale of life-term tax farms známy ako malikâne was implemented, vastly increasing the empire's revenue. These measures enabled the Ottoman Empire to maintain fiscal solvency during the war, and to enjoy significant budget surpluses by the beginning of the eighteenth century.[127][128][129]

The war was brought to an end in 1699 with the Treaty of Karlowitz. On the general principle of uti possidetis, the Ottomans agreed to permanently cede all of Maďarsko a Sedmohradsko do Habsburgs, with the exception of the Banát regiónu. Morea was annexed by Venice, while Podolia was returned to Poland-Lithuania. Karlowitz was highly significant for both Ottoman and Eastern European history in general, for it marked the definitive end of Ottoman imperial expansion. Ottoman foreign policy in Europe during the subsequent eighteenth century was generally peaceful and defensive, focused on the maintenance of a secure network of fortresses along the Danube frontier.[130] Sultan Mustafa II was overthrown in the 1703 Edirne incident, bringing an end to the rule of the final Ottoman warrior-sultan, cementing the empire's transformation into a bureaucratic empire.[131]

Pozri tiež

Poznámky

 1. ^ The period from 1514 (the battle of Çaldıran) to 1541 (the annexation of Budín) was the most rapid period of expansion in the empire's history. The Ottomans annexed eastern Anatolia, Syria, Egypt, Iraq, most of North Africa, and much of Hungary.
 2. ^ Palace expenses included not only money set aside for the sultan's personal upkeep, but also the maintenance of the vast imperial household, the palace school, and many of the diplomatic expenses of the empire. The palace carried out functions which could be classified as civil administration.[28]
 3. ^ The term "capitulation" comes from the Latin "capitulum", referring to a chapter heading, and did not have the connotation of "surrendering" as does the modern English word.[37]

Referencie

 1. ^ Darling, Linda (1996). Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560–1660. E.J. Brill. pp. 283–299, 305–6. ISBN 90-04-10289-2.
  • Hathaway, Jane (2008). The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516–1800. Pearson Education Ltd. p. 8. ISBN 978-0-582-41899-8.
 2. ^ Faroqhi, Suraiya (1994). "Crisis and Change, 1590–1699". In İnalcık, Halil; Donald Quataert (eds.). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. pp. 413–4. ISBN 0-521-57455-2.
 3. ^ Hathaway, Jane (2008). The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516–1800. Pearson Education Ltd. p. 8. ISBN 978-0-582-41899-8.
 4. ^ Woodhead, Christine (2011). „Úvod“. In Christine Woodhead (ed.). The Ottoman World. Routledge. pp. 4–5. ISBN 978-0-415-44492-7.
 5. ^ Şahin, Kaya (2013). Empire and Power in the reign of Süleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press. p. 10. ISBN 978-1-107-03442-6. the post-Süleymanic Ottoman polity continued to manifest a tremendous political and economic dynamism, a pervasive pragmatism, and an important level of social mobility and mobilization.
 6. ^ a b Hathaway, Jane (2008). The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516–1800. Pearson Education Ltd. p. 8. ISBN 978-0-582-41899-8. historians of the Ottoman Empire have rejected the narrative of decline in favor of one of crisis and adaptation
  • Tezcan, Baki (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern Period. Cambridge University Press. p. 9. ISBN 978-1-107-41144-9. Ottomanist historians have produced several works in the last decades, revising the traditional understanding of this period from various angles, some of which were not even considered as topics of historical inquiry in the mid-twentieth century. Thanks to these works, the conventional narrative of Ottoman history – that in the late sixteenth century the Ottoman Empire entered a prolonged period of decline marked by steadily increasing military decay and institutional corruption – has been discarded.
  • Woodhead, Christine (2011). „Úvod“. In Christine Woodhead (ed.). The Ottoman World. Routledge. p. 5. ISBN 978-0-415-44492-7. Ottomanist historians have largely jettisoned the notion of a post-1600 ‘decline’
  • Markus Köhbach (1999). "Warum beteiligte sich das Osmanische Reich nicht am Dreißigjährigen Krieg?". In Walter Leitsch; Stanisław Trawkowski (eds.). Polen und Österreich im 17. Jahrhundert. Wien: Böhlau Verlag. p. 294. Man sieht heute nicht vordergründig eine Periode des Abstiegs und Verfalls im 17. Jahrhundert, sondern eine Zeit eines tiefgreifenden Wandels in vielen Bereichen. [One sees today not a period of ostensible decline and decay in the seventeenth century, but rather a time of profound transformation in many realms.]
 7. ^ Hegyi, Klára (2000). "The Ottoman network of fortresses in Hungary". In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Age of Ottoman Conquest. Leiden: Brill. p. 169.
 8. ^ Hathaway, Jane (2006). "The Ottomans and the Yemeni Coffee Trade". Oriente Moderno. 25 (86): 167.
 9. ^ Mandaville, Jon E. (1970). "The Ottoman Province of al-Hasā in the Sixteenth and Seventeenth Centuries". Vestník Americkej orientálnej spoločnosti. 90: 501.
 10. ^ Szabó, János B. (2013). „'Splendid Isolation'? The Military Cooperation of the Principality of Transylvania with the Ottoman Empire (1571–1688) in the Mirror of the Hungarian Historiography's Dilemmas". In Kármán, Gábor; Lovro Kunčević (eds.). The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden: Brill. p. 328. ISBN 978-90-04-24606-5.
 11. ^ Aksan, Virginia (2007). Ottoman Wars, 1700–1860: An Empire Besieged. Pearson Education Ltd. p. 28. ISBN 978-0-582-30807-7.
 12. ^ Kołodziejczyk, Dariusz (2013). "What is Inside and What is Outside? Tributary States in Ottoman Politics". In Kármán, Gábor; Lovro Kunčević (eds.). The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden: Brill. p. 429. ISBN 978-90-04-24606-5.
 13. ^ Kołodziejczyk, Dariusz (2013). "What is Inside and What is Outside? Tributary States in Ottoman Politics". In Kármán, Gábor; Lovro Kunčević (eds.). The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden: Brill. pp. 427, 430. ISBN 978-90-04-24606-5.
 14. ^ Kołodziejczyk, Dariusz (2013). "What is Inside and What is Outside? Tributary States in Ottoman Politics". In Kármán, Gábor; Lovro Kunčević (eds.). The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden: Brill. pp. 425–6. ISBN 978-90-04-24606-5.
 15. ^ İnalcık, Halil (1994). İnalcık, Halil; Donald Quataert (eds.). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 1. Cambridge University Press. pp. 27–9. ISBN 0-521-57456-0.
 16. ^ Özel, Oktay (2012). "The reign of violence: the Celalis, c.1550–1700". In Woodhead, Christine (ed.). The Ottoman World. Routledge. pp. 184–204. ISBN 978-0-415-44492-7.
 17. ^ Finkel, Caroline (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923. Základné knihy. p. 262. ISBN 978-0-465-02396-7.
 18. ^ Eldem, Edhem (2009). "Istanbul". In Ágoston, Gábor; Bruce Masters (eds.). Encyclopedia of the Ottoman Empire. p.287.
 19. ^ a b Faroqhi, Suraiya (1994). "Crisis and Change, 1590–1699". In İnalcık, Halil; Donald Quataert (eds.). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. p. 440. ISBN 0-521-57456-0.
 20. ^ a b Faroqhi, Suraiya (1994). "Crisis and Change, 1590–1699". In İnalcık, Halil; Donald Quataert (eds.). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. pp. 438–9. ISBN 0-521-57456-0.
 21. ^ Masters, Bruce (1988). The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo, 1600–1750. New York University Press. pp.40–1. ISBN 978-0-814-75435-1.
 22. ^ Gerber, Haim (1988). Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600–1700. Hebrew University. p. 12. ISBN 978-9652233882.
 23. ^ a b Ostapchuk, Victor (2001). "The Human Landscape of the Ottoman Black Sea in the Face of the Cossack Naval Raids". Oriente Moderno. 20: 24, 29, 40.
 24. ^ Minkov, Anton (2004). Conversion to Islam in the Balkans: Kisve Bahasi Petitions and Ottoman Social Life, 1670–1730. Brill. pp.52–6. ISBN 90-04-13576-6.
 25. ^ Tezcan, Baki (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern Period. Cambridge University Press. pp. 20–2. ISBN 978-1-107-41144-9.
 26. ^ Kunt, Metin (1983). The Sultan's Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550–1650. Columbia University Press. p. 98. ISBN 0-231-05578-1.
 27. ^ Tezcan, Baki (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern Period. Cambridge University Press. p. 23. ISBN 978-1-107-41144-9.
 28. ^ a b Faroqhi, Suraiya (1994). "Crisis and Change, 1590–1699". In İnalcık, Halil; Donald Quataert (eds.). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. pp. 541–2. ISBN 0-521-57456-0.
 29. ^ a b Darling, Linda (1996). Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560–1660. E.J. Brill. pp. 237–9. ISBN 90-04-10289-2.
 30. ^ Murphey, Rhoads (1999). Ottoman Warfare, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 50. ISBN 1-85728-389-9.
 31. ^ Pamuk, Şevket (2000). A Monetary History of the Ottoman Empire. Cambridge University Press. pp.112, 131.
 32. ^ Pamuk, Şevket (1997). "In the Absence of Domestic Currency: Debased European Coinage in the Seventeenth-Century Ottoman Empire". The Journal of Economic History. 57: 362–3.
 33. ^ Faroqhi, Suraiya (1994). „Kríza a zmena, 1590 - 1699“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. s. 507–8. ISBN 0-521-57456-0.
 34. ^ Ostapchuk, Victor (2001). „Ľudská krajina osmanského Čierneho mora tvárou v tvár kozáckym námorným nájazdom“. Oriente Moderno. 20: 65–70.
 35. ^ Faroqhi, Suraiya (1994). „Kríza a zmena, 1590 - 1699“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. p. 520. ISBN 0-521-57455-2.
 36. ^ Goffman, Daniel (1998). Briti v Osmanskej ríši, 1642–1660. Seattle: University of Washington Press. p. 4. ISBN 0-295-97668-3.
 37. ^ Findley, Carter Vaughn (2010). Turecko, islam, nacionalizmus a moderna: História, 1789–2007. New Haven: Yale University Press. pp.51. ISBN 978-0-300-15260-9.
 38. ^ Masters, Bruce (2009). „Kapitulácie“. In Ágoston, Gábor; Bruce Masters (eds.). Encyklopédia Osmanskej ríše. p.118.
 39. ^ İnalcık, Halil (1994). „Osmanský štát: hospodárstvo a spoločnosť, 1300 - 1600“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 1. Cambridge University Press. p. 194. ISBN 0-521-57456-0.
 40. ^ Greene, Molly (2002). „Za severnou inváziou: Stredozemné more v sedemnástom storočí“. Minulosť a súčasnosť (174): 43.
 41. ^ Faroqhi, Suraiya (1994). „Kríza a zmena, 1590 - 1699“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. s. 520–1. ISBN 0-521-57455-2.
 42. ^ Faroqhi, Suraiya (1994). „Kríza a zmena, 1590 - 1699“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. s. 523–4. ISBN 0-521-57455-2.
 43. ^ Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge University Press. s. 1–13. ISBN 978-1-107-41144-9.
 44. ^ Peirce, Leslie (1993). Cisársky harém: Ženy a zvrchovanosť v Osmanskej ríši. Oxford University Press. pp.97–103. ISBN 0-19-508677-5.
 45. ^ Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge University Press. s. 63–72. ISBN 978-1-107-41144-9.
 46. ^ Peirce, Leslie (1993). Cisársky hárem: Ženy a zvrchovanosť v Osmanskej ríši. Oxford University Press. pp.248–255. ISBN 0-19-508677-5.
 47. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. UCL Press. p.16.
 48. ^ Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge University Press. s. 182–4, 198–213. ISBN 978-1-107-41144-9.
 49. ^ Kunt, Metin (2012). „Kráľovské a iné domácnosti“. In Woodhead, Christine (vyd.). Osmanský svet. Routledge. p. 103. ISBN 978-0-415-44492-7.
 50. ^ Kunt, Metin (1983). Sultánovi služobníci: Transformácia osmanskej pokrajinskej vlády, 1550–1650. Columbia University Press. s. 95–9.
 51. ^ Abou-El-Haj, Rifaat (1974). „Domácnosti Osmana Vezira a Paša 1683–1703: Predbežná správa“. Vestník Americkej orientálnej spoločnosti. 94: 438–447.
 52. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. p. 59. ISBN 90-04-10289-2.
 53. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. p. 71. ISBN 90-04-10289-2.
 54. ^ Murphey, Rhoads (2008). Skúmanie osmanskej suverenity: tradícia, obraz a prax v osmanskej cisárskej domácnosti, 1400–1800. Londýn: Kontinuum. s. 261–2. ISBN 978-1-84725-220-3.
 55. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. s. 78–9. ISBN 90-04-10289-2.
 56. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. p. 304. ISBN 90-04-10289-2.
 57. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 20. ISBN 1-85728-389-9.
 58. ^ Finkel, Caroline (1988). Správa vojny: Osmanské vojenské kampane v Maďarsku, 1593–1606. Viedeň: VWGÖ. p. 26. ISBN 3-85369-708-9.
 59. ^ Gábor Ágoston (2014). „Strelné zbrane a vojenská adaptácia: Osmani a európska vojenská revolúcia, 1450–1800“. Časopis svetových dejín. 25: 123.
 60. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 49. ISBN 1-85728-389-9.
 61. ^ Virginia Aksan (2006). "Vojna a mier". V Suraiya Faroqhi (vyd.). Cambridge History of Turkey. 3. Cambridge: Cambridge University Press. p. 96.
 62. ^ Virginia Aksan (2007). Osmanské vojny, 1700–1860: Obkľúčené impérium. Pearson Education Limited. s. 45–6. ISBN 978-0-582-30807-7.
 63. ^ Gábor Ágoston (2014). „Strelné zbrane a vojenská adaptácia: Osmani a európska vojenská revolúcia, 1450–1800“. Časopis svetových dejín. 25: 87–8.
  • Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. s. 105–6. ISBN 1-85728-389-9.
 64. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 10. ISBN 1-85728-389-9.
 65. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. s. 43, 46. ISBN 1-85728-389-9.
 66. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 45. ISBN 1-85728-389-9.
 67. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 44. ISBN 1-85728-389-9.
 68. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. p. 184. ISBN 90-04-10289-2.
 69. ^ Finkel, Caroline (1988). Správa vojny: Osmanské vojenské kampane v Maďarsku, 1593–1606. Viedeň: VWGÖ. s. 125–8. ISBN 3-85369-708-9.
 70. ^ Finkel, Caroline (1988). Správa vojny: Osmanské vojenské kampane v Maďarsku, 1593–1606. Viedeň: VWGÖ. p. 122. ISBN 3-85369-708-9.
 71. ^ Finkel, Caroline (1988). Správa vojny: Osmanské vojenské kampane v Maďarsku, 1593–1606. Viedeň: VWGÖ. p. 207. ISBN 3-85369-708-9.
 72. ^ Hegyi, Klára (2000). „Osmanská sieť pevností v Maďarsku“. In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice vo veku dobytia Osmanov. Leiden: Brill. s. 166–71.
 73. ^ a b Ágoston, Gábor (2011). „Obrana a správa maďarských hraníc“. In Christine Woodhead (ed.). Osmanský svet. Routledge. s. 227–8.
 74. ^ Hegyi, Klára (2000). „Osmanská sieť pevností v Maďarsku“. In Géza Dávid; Pál Fodor (eds.). Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice vo veku dobytia Osmanov. Leiden: Brill. s. 172–6.
 75. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. p. 56. ISBN 1-85728-389-9.
 76. ^ Ágoston, Gábor (2000). „Náklady na osmanský pevnostný systém v Maďarsku v šestnástom a sedemnástom storočí“. In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice vo veku dobytia Osmanov. Leiden: Brill. s. 214–228.
 77. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. s. 2–3, 6–7. ISBN 1-85728-389-9.
 78. ^ Ostapchuk, Victor (2001). „Ľudská krajina osmanského Čierneho mora tvárou v tvár kozáckym námorným nájazdom“. Oriente Moderno. 20: 34–5.
 79. ^ Mária Ivanics (2007). „Otrokárstvo, otrocká práca a zaobchádzanie so zajatcami v Krymskom chanáte“. In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Otroctvo výkupného pozdĺž osmanských hraníc (začiatok pätnásteho až začiatku osemnásteho storočia). Leiden: Brill. s. 93–4.
 80. ^ Ostapchuk, Victor (2001). „Ľudská krajina osmanského Čierneho mora tvárou v tvár kozáckym námorným nájazdom“. Oriente Moderno. 20: 37–9.
 81. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše, 1300–1923. New York: Základné knihy. 198, 216, 228. ISBN 978-0-465-02396-7.
 82. ^ Ostapchuk, Victor (2001). „Ľudská krajina osmanského Čierneho mora tvárou v tvár kozáckym námorným nájazdom“. Oriente Moderno. 20: 43.
 83. ^ Kołodziejczyk, Dariusz (2004). „Úvod“. Register osmanského prieskumu Podolia (asi 1681), časť I: Text, preklad a komentár. Harvard University Press. s. 3–10.
 84. ^ Soucek, Svat (2015). Osmanské námorné vojny, 1416–1700. Istanbul: The Isis Press. s. 111–5. ISBN 978-975-428-554-3.
 85. ^ Hess, Andrew (1978). Zabudnutá hranica: Dejiny ibero-afrických hraníc šestnásteho storočia. Chicago: University of Chicago Press. pp.98–9. ISBN 978-0-226-33031-0.
 86. ^ Soucek, Svat (2015). Osmanské námorné vojny, 1416–1700. Istanbul: The Isis Press. s. 119–24. ISBN 978-975-428-554-3.
 87. ^ Schwarz, Klaus (1987). „Zur Blockade der Dardanellen während des venezianisch-osmanischen Krieges um Kreta im Jahre 1650“. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 77: 77. [V Nemecku]
 88. ^ Soucek, Svat (2015). Osmanské námorné vojny, 1416–1700. Istanbul: The Isis Press. p. 124. ISBN 978-975-428-554-3.
 89. ^ Murphey, Rhoads (1993). „Kontinuita a diskontinuita v osmanskej administratívnej teórii a praxi v neskorom sedemnástom storočí“. Poetika dnes. 14: 427.
 90. ^ Soucek, Svat (2015). Osmanské námorné vojny, 1416–1700. Istanbul: The Isis Press. p. 125. ISBN 978-975-428-554-3.
 91. ^ Murphey, Rhoads (1993). „Kontinuita a diskontinuita v osmanskej administratívnej teórii a praxi v neskorom sedemnástom storočí“. Poetika dnes. 14: 428.
 92. ^ Soucek, Svat (2015). Osmanské námorné vojny, 1416–1700. Istanbul: The Isis Press. s. 132–5. ISBN 978-975-428-554-3.
 93. ^ Baer, ​​Marc David (2008). Poctený slávou islamu: Konverzia a dobytie v osmanskej Európe. Oxford University Press. pp.65–6. ISBN 978-0-19-979783-7.
 94. ^ Thomas, Lewis V. (1972). Norman Itzkowitz (vyd.). Štúdia Naima. New York University Press. s. 106–10.
 95. ^ Baer, ​​Marc David (2008). Poctený slávou islamu: Konverzia a dobytie v osmanskej Európe. Oxford University Press. pp.221–7. ISBN 978-0-19-979783-7.
 96. ^ El-Rouayheb, Khaled (2015). Islamské intelektuálne dejiny v sedemnástom storočí: učené prúdy v Osmanskej ríši a Magrebe. Cambridge University Press. s. 26–59. ISBN 978-1-107-04296-4.
 97. ^ Abou-El-Haj, Rifaat (2005). Formovanie moderného štátu: Osmanská ríša, šestnáste až osemnáste storočie (2. vyd.). Syracuse University Press. s. 23–35. ISBN 978-0-8156-3085-2.
 98. ^ Howard, Douglas (1988). „Osmanská historiografia a literatúra„ úpadku “šestnásteho a sedemnásteho storočia“. Časopis ázijských dejín. 22: 52–77.
 99. ^ Murphey, Rhoads (2009). „Osmanské historické písanie v sedemnástom storočí: prehľad všeobecného vývoja žánru po vláde sultána Ahmeda I. (1603–1617)“. Eseje o osmanských historikoch a historiografii. Istanbul: Muhittin Salih Eren. s. 90–1.
 100. ^ Murphey, Rhoads (2009). „Osmanské historické písanie v sedemnástom storočí: prehľad všeobecného vývoja žánru po vláde sultána Ahmeda I. (1603–1617)“. Eseje o osmanských historikoch a historiografii. Istanbul: Muhittin Salih Eren. p. 98.
 101. ^ Peirce, Leslie (1993). Cisársky harém: Ženy a zvrchovanosť v Osmanskej ríši. Oxford University Press. pp.81. ISBN 0-19-508677-5.
 102. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 140–1, 151. ISBN 978-0-465-02396-7.
 103. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 152–72. ISBN 978-0-465-02396-7.
 104. ^ Peirce, Leslie (1993). Cisársky harém: Ženy a zvrchovanosť v Osmanskej ríši. Oxford University Press. pp.91–2. ISBN 0-19-508677-5.
 105. ^ Necipoğlu, Gülru (1991). Architektúra, ceremoniál a moc: Palác Topkapı v pätnástom a šestnástom storočí. Cambridge: MIT Press. pp.150. ISBN 0-262-14050-0.
 106. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 176–80. ISBN 978-0-465-02396-7.
 107. ^ Barkey, Karen (1994). Zbojníci a byrokrati: Osmanská cesta k centralizácii štátu. Cornell University Press. pp.203–20. ISBN 0-8014-2944-7.
 108. ^ Börekçi, Günhan (2006). „Príspevok k diskusii o vojenskej revolúcii: Používanie volejbalu Janičiarmi počas dlhej osmansko-habsburskej vojny v rokoch 1593–1606 a problém vzniku“. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 59: 407–438.
 109. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. s. 57–82, 119–23. ISBN 90-04-10289-2.
 110. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 196–7. ISBN 978-0-465-02396-7.
 111. ^ Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge University Press. s. 140–1, 153–75. ISBN 978-1-107-41144-9.
 112. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 205–15. ISBN 978-0-465-02396-7.
 113. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 216–7. ISBN 978-0-465-02396-7.
 114. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 223–7. ISBN 978-0-465-02396-7.
 115. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 233–42. ISBN 978-0-465-02396-7.
 116. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 249–51. ISBN 978-0-465-02396-7.
 117. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 251–254. ISBN 978-0-465-02396-7.
 118. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 257–262. ISBN 978-0-465-02396-7.
 119. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. p. 253. ISBN 978-0-465-02396-7.
 120. ^ Baer, ​​Marc David (2008). Poctený slávou islamu: Konverzia a dobytie v osmanskej Európe. Oxford University Press. pp.165. ISBN 978-0-19-979783-7.
 121. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 287–8. ISBN 978-0-465-02396-7.
 122. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. UCL Press. p.10.
 123. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 291–308. ISBN 978-0-465-02396-7.
 124. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 315–8. ISBN 978-0-465-02396-7.
 125. ^ Ágoston, Gábor (2005). Zbrane pre sultána: vojenská sila a zbrojársky priemysel v Osmanskej ríši. Cambridge University Press. pp.200–2.
 126. ^ Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. UCL Press. pp.9–11.
 127. ^ Murphey, Rhoads (1993). „Kontinuita a diskontinuita v osmanskej administratívnej teórii a praxi v neskorom sedemnástom storočí“. Poetika dnes. 14: 419–443.
 128. ^ Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. p. 239. ISBN 90-04-10289-2.
 129. ^ Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše 1300–1923. Základné knihy. s. 325–6. ISBN 978-0-465-02396-7.
 130. ^ Aksan, Virgínia (2007). Osmanské vojny, 1700–1860: Obkľúčené impérium. Pearson Education Ltd. s. 28. ISBN 978-0-582-30807-7.
 131. ^ Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge: Cambridge University Press. s. 218–22. ISBN 978-1-107-41144-9.

Bibliografia

 • Abou-El-Haj, Rifaat (1974). „Domácnosti Osmana Vezira a Paša 1683–1703: Predbežná správa“. Vestník Americkej orientálnej spoločnosti. 94: 438–447.
 • Abou-El-Haj, Rifaat (2005). Formovanie moderného štátu: Osmanská ríša, šestnáste až osemnáste storočie (2. vyd.). Syracuse University Press. ISBN 978-0-8156-3085-2.
 • Ágoston, Gábor (2000). „Náklady na osmanský pevnostný systém v Maďarsku v šestnástom a sedemnástom storočí“. In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice vo veku dobytia Osmanov. Leiden: Brill. s. 195–228.
 • Ágoston, Gábor (2005). Zbrane pre sultána: vojenská sila a zbrojársky priemysel v Osmanskej ríši. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ágoston, Gábor (2011). „Obrana a správa maďarských hraníc“. In Christine Woodhead (ed.). Osmanský svet. Routledge. s. 220–236.
 • Ágoston, Gábor (2014). „Strelné zbrane a vojenská adaptácia: Osmani a európska vojenská revolúcia, 1450–1800“. Časopis svetových dejín. 25: 85–124.
 • Aksan, Virgínia (2007). Osmanské vojny, 1700–1860: Obkľúčené impérium. Pearson Education Ltd. ISBN 978-0-582-30807-7.
 • Baer, ​​Marc David (2008). Poctený slávou islamu: Konverzia a dobytie v osmanskej Európe. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-979783-7.
 • Barkey, Karen (1994). Zbojníci a byrokrati: Osmanská cesta k centralizácii štátu. Cornell University Press. ISBN 0-8014-2944-7.
 • Börekçi, Günhan (2006). „Príspevok k diskusii o vojenskej revolúcii: Používanie salvy zo strany janičiarov počas dlhej osmansko-habsburskej vojny v rokoch 1593 - 1606 a problém vzniku“. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 59: 407–438.
 • Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. E.J. Brill. ISBN 90-04-10289-2.
 • Dávid, Géza; Pál Fodor, vyd. (2000). Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice vo veku dobytia Osmanov. Leiden: Brill.
 • El-Rouayheb, Khaled (2015). Islamské intelektuálne dejiny v sedemnástom storočí: učené prúdy v Osmanskej ríši a v Maghrebe. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-04296-4.
 • Eldem, Edhem (2009). „Istanbul“. In Ágoston, Gábor; Bruce Masters (eds.). Encyklopédia Osmanskej ríše. pp.286–90.
 • Faroqhi, Suraiya (1994). „Kríza a zmena, 1590 - 1699“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. s. 411–636. ISBN 0-521-57455-2.
 • Findley, Carter Vaughn (2010). Turecko, islam, nacionalizmus a moderna: História, 1789-2007. New Haven: Yale University Press. pp.51. ISBN 978-0-300-15260-9.
 • Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše, 1300–1923. New York: Základné knihy. ISBN 978-0-465-02396-7.
 • Goffman, Daniel (1998). Briti v Osmanskej ríši, 1642–1660. Seattle: University of Washington Press. ISBN 0-295-97668-3.
 • Greene, Molly (2002). „Za severnou inváziou: Stredozemné more v sedemnástom storočí“. Minulosť a súčasnosť (174): 42–71.
 • Hathaway, Jane (2008). Arabské krajiny pod osmanskou vládou, 1516–1800. Pearson Education Ltd. ISBN 978-0-582-41899-8.
 • Hess, Andrew (1978). Zabudnutá hranica: História ibero-afrických hraníc šestnásteho storočia. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-33031-0.
 • Howard, Douglas (1988). „Osmanská historiografia a literatúra„ úpadku “šestnásteho a sedemnásteho storočia“. Časopis ázijských dejín. 22: 52–77.
 • Hegyi, Klára (2000). „Osmanská sieť pevností v Maďarsku“. In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice vo veku dobytia Osmanov. Leiden: Brill. s. 163–194.
 • İnalcık, Halil (1994). İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 1. Cambridge University Press. ISBN 0-521-57456-0.
 • Ivanics, Mária (2007). „Otrokárstvo, otrocká práca a zaobchádzanie so zajatcami v Krymskom chanáte“. In Dávid, Géza; Pál Fodor (eds.). Otroctvo výkupného pozdĺž osmanských hraníc (začiatok pätnásteho až začiatku osemnásteho storočia). Leiden: Brill. s. 193–219.
 • Kołodziejczyk, Dariusz (2004). Register osmanského prieskumu Podolia (asi 1681), časť I: Text, preklad a komentár. Harvard University Press.
 • Kołodziejczyk, Dariusz (2013). „Čo je to vnútri a čo vonku? Prídavné štáty v osmanskej politike“. In Kármán, Gábor; Lovro Kunčević (eds.). Európske prítokové štáty Osmanskej ríše v šestnástom a sedemnástom storočí. Leiden: Brill. s. 421–32. ISBN 978-90-04-24606-5.
 • Kunt, Metin (1983). Sultánovi sluhovia: Transformácia osmanskej pokrajinskej vlády, 1550–1650. Columbia University Press. ISBN 0-231-05578-1.
 • Mandaville, Jon E. (1970). „Osmanská provincia al-Hasa v šestnástom a sedemnástom storočí“. Vestník Americkej orientálnej spoločnosti. 90: 486–513.
 • Masters, Bruce (1988). Počiatky západnej hospodárskej dominancie na Blízkom východe: merkantilizmus a islamská ekonomika v Aleppe, 1600 - 1750. New York University Press. ISBN 978-0-814-75435-1.
 • Masters, Bruce (2009). „Kapitulácie“. In Ágoston, Gábor; Bruce Masters (eds.). Encyklopédia Osmanskej ríše. pp.118–9.
 • Minkov, Anton (2004). Konverzia k islamu na Balkáne: Petície Kisve Bahasi a osmanský spoločenský život, 1670–1730. Brill. ISBN 90-04-13576-6.
 • Murphey, Rhoads (1993). „Kontinuita a diskontinuita v osmanskej administratívnej teórii a praxi v neskorom sedemnástom storočí“. Poetika dnes. 14: 419–443.
 • Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. ISBN 1-85728-389-9.
 • Murphey, Rhoads (2008). Skúmanie osmanskej suverenity: tradícia, obraz a prax v osmanskej cisárskej domácnosti, 1400–1800. Londýn: Kontinuum. ISBN 978-1-84725-220-3.
 • Murphey, Rhoads (2009). „Osmanské historické písanie v sedemnástom storočí: prehľad všeobecného vývoja žánru po vláde sultána Ahmeda I. (1603–1617)“. Eseje o osmanských historikoch a historiografii. Istanbul: Muhittin Salih Eren. s. 89–120.
 • Necipoğlu, Gülru (1991). Architektúra, ceremoniál a moc: Palác Topkapı v pätnástom a šestnástom storočí. Cambridge: MIT Press. ISBN 0-262-14050-0.
 • Ostapchuk, Victor (2001). „Ľudská krajina osmanského Čierneho mora tvárou v tvár kozáckym námorným nájazdom“. Oriente Moderno. 20: 23–95.
 • Özel, Oktay (2012). „Vláda násilia: Celalis, c. 1550 - 1700“. In Woodhead, Christine (vyd.). Osmanský svet. Routledge. s. 184–204. ISBN 978-0-415-44492-7.
 • Pamuk, Şevket (1997). „V neprítomnosti domácej meny: znehodnotené európske mince v Osmanskej ríši sedemnásteho storočia“. The Journal of Economic History. 57: 345–66.
 • Pamuk, Şevket (2000). Peňažné dejiny Osmanskej ríše. Cambridge University Press.
 • Peirce, Leslie (1993). Cisársky harém: Ženy a zvrchovanosť v Osmanskej ríši. Oxford University Press. ISBN 0-19-508677-5.
 • Şahin, Kaya (2013). Ríša a moc za vlády Süleymana: rozprávanie osmanského sveta v šestnástom storočí. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-03442-6.
 • Schwarz, Klaus (1987). „Zur Blockade der Dardanellen während des venezianisch-osmanischen Krieges um Kreta im Jahre 1650“. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 77: 69–86. [V Nemecku]
 • Soucek, Svat (2015). Osmanské námorné vojny, 1416–1700. Istanbul: The Isis Press. ISBN 978-975-428-554-3.
 • Szabó, János B. (2013). „'Splendid Isolation '? Vojenská spolupráca Sedmohradského kniežatstva s Osmanskou ríšou (1571–1688) v zrkadle dilem maďarskej historiografie. “In Kármán, Gábor; Lovro Kunčević (eds.). Európske prítokové štáty Osmanskej ríše v šestnástom a sedemnástom storočí. Leiden: Brill. s. 301–340.
 • Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-41144-9.
 • Thomas, Lewis V. (1972). Norman Itzkowitz (vyd.). Štúdia Naima. New York University Press.
 • Woodhead, Christine, vyd. (2011). Osmanský svet. Routledge. ISBN 978-0-415-44492-7.

Ďalšie čítanie

Všeobecné prieskumy

 • Faroqhi, Suraiya (1994). „Kríza a zmena, 1590 - 1699“. In İnalcık, Halil; Donald Quataert (vyd.). Hospodárske a sociálne dejiny Osmanskej ríše, 1300–1914. 2. Cambridge University Press. s. 411–636. ISBN 0-521-57455-2.
 • Finkel, Caroline (2005). Osmanov sen: Príbeh Osmanskej ríše, 1300–1923. New York: Základné knihy. ISBN 978-0-465-02396-7.
 • Hathaway, Jane (2008). Arabské krajiny pod osmanskou vládou, 1516–1800. Pearson Education Ltd. ISBN 978-0-582-41899-8.
 • Howard, Douglas A. (2017). Dejiny Osmanskej ríše. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-72730-3.

Významné diela

 • Ágoston, Gábor (2014). „Strelné zbrane a vojenská adaptácia: Osmani a európska vojenská revolúcia, 1450–1800“. Časopis svetových dejín. 25: 85–124.
 • Abou-El-Haj, Rifa’at A. (2005). Formovanie moderného štátu: Osmanská ríša, šestnáste až osemnáste storočie (2. vyd.). ISBN 978-0-8156-3085-2.
 • Barkey, Karen (1994). Zbojníci a byrokrati: Osmanská cesta k centralizácii štátu. ISBN 0-8014-2944-7.
 • Darling, Linda (1996). Zvyšovanie výnosov a legitimita: výber daní a finančná správa v Osmanskej ríši, 1560–1660. ISBN 90-04-10289-2.
 • El-Rouhayeb, Khaled (2015). Islamské intelektuálne dejiny v sedemnástom storočí: učené prúdy v Osmanskej ríši a Magrebe. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-04296-4.
 • Hathaway, Jane (1996). „Problémy periodizácie v osmanských dejinách: Pätnáste cez osemnáste storočie“. Bulletin Asociácie tureckých štúdií. 20: 25–31.
 • Kunt, Metin İ. (1983). Sultánovi sluhovia: Transformácia osmanskej pokrajinskej vlády, 1550–1650. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-05578-1.
 • Murphey, Rhoads (1999). Osmanská vojna, 1500–1700. Rutgers University Press. ISBN 1-85728-389-9.
 • Peirce, Leslie (1993). Cisársky harém: Ženy a zvrchovanosť v Osmanskej ríši. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-508677-5.
 • Quataert, Donald (2003). „Písanie osmanských dejín a zmena postojov k pojmu úpadok'". Kompas histórie. 1: 1–9.
 • Tezcan, Baki (2010). Druhá Osmanská ríša: Politické a spoločenské transformácie v ranom novoveku. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-41144-9.

Pin
Send
Share
Send